Skip to main content

Na Hlavní třídě se vystřídali umělci z celého světa

Na Hlav­ní tří­dě se vystří­da­li uměl­ci z celé­ho svě­ta a pro­mě­ni­li ji na umě­lec­ký bul­vár evrop­ské­ho formátu.

Během uply­nu­lých tří dnů, kdy v Porubě pro­bí­hal prv­ní roč­ník uni­kát­ní­ho mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla v Ost­ra­vě CIRKULUM, navští­vi­lo Hlav­ní tří­du a při­leh­lé oko­lí na 20 tisíc návštěv­ní­ků. Poča­sí nám přá­lo, bavi­ly se děti, ale i dospě­lí. Vět­ši­na před­sta­ve­ní byla veřej­nos­ti pří­stup­ná zdar­ma!  V Morav­sko­slez­ském kra­ji tak vzni­kl vůbec prv­ní fes­ti­val toho­to umě­lec­ké­ho žánru.

Divá­ci měli mož­nost během víken­du zažít cel­kem 42 před­sta­ve­ní, 72 účin­ku­jí­cích z 8 zemí. Nej­vět­ší zájem vzbu­di­la páteč­ní audi­o­vi­zu­ál­ní show a vystou­pe­ní svě­to­vé­ho rekord­ma­na v pro­va­zo­cho­dec­tví Dan­ny­ho Men­ší­ka. Ten za hudeb­ní­ho dopro­vo­du ost­rav­ské rodač­ky Tere­zie Kova­lo­vé, svě­tel­ných pro­jek­cí na okol­ní budo­vy a akro­ba­tic­ké per­for­man­ce pře­šel ve výš­ce 20 met­rů nad Alšo­vým náměs­tím, a ofi­ci­ál­ně tak odstar­to­val tří­den­ní fes­ti­val nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho divadla.

Na fes­ti­va­lu bylo mož­né zhléd­nout uměl­ce z nej­růz­něj­ších kou­tů svě­ta. Pří­mo pod okny oby­va­tel Poru­by se ode­hrá­va­la vystou­pe­ní thaj­ských Mute Mime, němec­ké akro­ba­tic­ké dvo­ji­ce Cir­cus unAR­Tiq, novozéland­ské­ho show­ma­na Rus­se­la Gra­ye či kou­zel­né akro­bat­ky na jed­no­kol­ce Bike­ri­ny z  Němec­ka a dal­ších. Návštěv­ní­ci tak moh­li zhléd­nout vystou­pe­ní žong­lé­rů, akro­ba­tů, mimů, chů­da­řů, stree­tar­to­vých uměl­ců, hudeb­ní­ků, her­ců či malí­řů. A byl pro ně při­pra­ve­ný i boha­tý dopro­vod­ný pro­gram v podo­bě gale­rie pod širým nebem, knihov­ny, design mar­ke­tu, výtvar­ných worksho­pů, let­ní­ho kina, cir­ku­so­vé­ho kout­ku Nada­ce ČEZ s vel­kým cir­ku­so­vým šapi­tó, kde si moh­li zájem­ci vyzkou­šet, jaké to je stát se plno­hod­not­ným cirkusantem.

Pomy­sl­nou tře­šin­kou na dor­tu tří­den­ní­ho cir­ku­so­vé­ho mara­to­nu byla vystou­pe­ní na hlav­ní a jedi­né inte­ri­é­ro­vé scé­ně fes­ti­va­lu v pro­sto­rách Nové auly VŠB‑TU Ost­ra­va. Zde ke zla­tým hře­bům pro­gra­mu pat­ři­lo sobot­ní před­sta­ve­ní keň­ské­ho sou­bo­ru The Black Blu­es Bro­thers s jeho akro­ba­tic­kou show a ohni­vý­mi efek­ty, kte­ré u všech divá­ků vzbu­di­lo obrov­ské nad­še­ní. A neji­nak tomu bylo i u páteč­ní­ho a sobot­ní­ho kome­di­ál­ně ladě­né­ho vystou­pe­ní kanad­sko-ame­rického usku­pe­ní Stran­ge Come­dy. Nová aula VŠB‑TU Ost­ra­va tak hned tři­krát zaži­la ova­ce plné­ho sálu, dva­krát z toho byli uměl­ci poctě­ni ova­ce­mi ve sto­je. 3 hlav­ní před­sta­ve­ní fes­ti­va­lu navští­vi­lo  něco přes tisíc nad­še­ných diváků.

„Všech­na před­sta­ve­ní jsme sesta­vo­va­li tak, aby si při­šli na své návštěv­ní­ci všech věko­vých kate­go­rií. A věřím – mini­mál­ně pod­le prv­ních ohla­sů – že se nám to poved­lo. Tak­že se už teď všich­ni těší­me na dal­ší roč­ník  mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla v Ost­ra­vě CIRKULUM, kte­rý bude jis­tě nemé­ně úspěš­ný než ten­to pre­mi­é­ro­vý. Tou­to ces­tou děku­ji všem našim part­ne­rům a účin­ku­jí­cím, bez nichž by se fes­ti­val nikdy nemohl usku­teč­nit, a v nepo­sled­ní řadě pat­ří vel­ké podě­ko­vá­ní i samot­ným návštěv­ní­kům za to, že nás pod­po­ři­li a při­šli v tak hoj­ném počtu,“  říká umě­lec­ký ředi­tel fes­ti­va­lu Vác­lav Pokor­ný s tím, že vel­ký zájem o nový cir­kus se pro­je­vil nejen na návštěv­nos­ti samot­né­ho fes­ti­va­lu, ale i Poru­by, kte­rá v uply­nu­lých třech dnech zazna­me­na­la výraz­ný nárůst návštěv­ní­ků. Roz­ma­ni­tost kul­tur a stme­lo­vá­ní lidí z celé­ho svě­ta pový­ši­lo fes­ti­val na svě­to­vou úro­veň již v prv­ním ročníku. 

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.