Skip to main content

CIRKULUM a Nadace ČEZ pomáhají dětem

Děti z dět­ských domo­vů v Pří­bo­ře, Čelad­né, Liptá­lu, Ful­ne­ku a Býchor se díky daro­va­ným vstu­pen­kám moh­ly v červ­nu zúčast­nit 1. roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu CIRKULUM, kde se také zapo­ji­ly do výu­ko­vých akti­vit v rám­ci Cir­ku­so­vé­ho kout­ku Nada­ce ČEZ, měly dal­ší mož­nost odzkou­šet si své naby­té cir­ku­so­vé doved­nos­ti pod dohle­dem zku­še­ných lek­to­rů spo­leč­nos­ti Cir­kus tro­chu jinak, kte­ří si pro ně o pod­zim­ních prázd­ni­nách při­pra­vi­li spor­tov­ně nabi­té odpoledne.

Děti si vyzkou­še­ly žong­lo­vá­ní, páro­vou akro­ba­cii a pro­táh­ly svá těla při spor­tov­ních hrách. Odmě­nou jim byly žong­lér­ské pomůc­ky, kte­ré děti dosta­ly darem, s kte­rý­mi mohou tré­no­vat ve svém vol­ném čase. Nej­ši­kov­něj­ší z nich se totiž na jaře 2017 zúčast­ní rea­li­za­ce novo­cir­ku­so­vé­ho představení.

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.