Skip to main content

Rozhovor s ambasadorkou festivalu paní Mgr. Zuzanou Bajgarovou – místostarostkou městského obvodu Poruba

Dob­rý den paní Baj­ga­ro­vá, v prvé řadě bychom Vám chtě­li podě­ko­vat za vel­kou pod­po­ru, kte­rou jste nám se svý­mi kole­gy z měst­ské­ho obvo­du Poru­ba poskyt­la a posky­tu­je­te. Vel­mi si toho váží­me. Může­te se pro­sím s naši­mi pří­z­niv­ci podě­lit o důvod, proč prá­vě Cir­ku­lum si zaslou­ží tolik pod­po­ry ze stra­ny vede­ní MO Poruba?

CIRKULUM v sobě pro­po­ju­je prv­ky, kte­ré osob­ně pova­žu­ji za vel­mi důle­ži­té – jedi­neč­nost, kva­li­tu, vazbu na šir­ší vztahy.

Ost­ra­va je fes­ti­va­lo­vé měs­to, hudeb­ní i diva­del­ní fes­ti­va­ly nás obklo­pu­jí od jara do pod­zi­mu. Fes­ti­val nové­ho cir­ku­su mezi nimi nena­jde­me. Cir­ku­lum tak při­ná­ší zce­la jinou for­mu umě­ní do naše­ho pro­stře­dí a živo­ta. A to ne jen tak ledajakou.

Fes­ti­val si do začát­ku zaklá­dá na vyso­ké kva­li­tě, uzná­va­ných uměl­cích národ­ní­ho i mezi­ná­rod­ní­ho for­má­tu. To je beze­spo­ru jed­ním z klí­čo­vých aspek­tů jeho úspě­chu a dru­hým z důvo­du proč si zaslou­ží naši pozor­nost a podporu.

Tře­tí aspekt, fes­ti­val pra­cu­je s pro­sto­rem měs­ta. Na archi­tek­tu­ru okol­ních budov i veřej­ný pro­stor je zamě­ře­na pozor­nost, jsou vyzdvi­že­ny i vyu­ží­vá­ny dle svých limi­tů, ale pře­de­vším maxi­mál­ních mož­nos­tí tak, aby měs­to ve fes­ti­va­lo­vé dny sku­teč­ně pat­ři­lo lidem a oni jej byli schop­ni vní­mat a uží­vat si jej. Dočas­ná kul­tu­ra — fes­ti­val v kon­tex­tu kaž­do­den­ní kul­tu­ry pro­stře­dí. Tak nějak mi to jako celek dává smysl…

V loň­ském roce jste se fes­ti­va­lu osob­ně účast­ni­la, na co máte nej­lep­ší vzpo­mín­ky, a kte­ré před­sta­ve­ní se Vám nej­ví­ce líbilo?

Hlav­ní tří­da plná lidí, rodi­ny pose­dá­va­jí­cí na tráv­ní­cích, děti pobí­ha­jí­cí po uli­ci beze stra­chu z toho, že je sra­zí auto, šru­mec a život na uli­ci. Ta cel­ko­vá atmo­sfé­ra je asi tou nej­lep­ší vzpo­mín­kou. Já nejsem člo­věk, kte­rý si vyba­ví jmé­na uměl­ců, nesu si v sobě atmo­sfé­ru… Nicmé­ně jinak pro­va­zo­chod­ci byli skvě­lí, mla­dý muž pře­chá­ze­jí­cí mezi domy při zaha­jo­va­cí show i mla­dá dáma, Anič­ka tuším, kte­rá měla něko­lik před­sta­ve­ní na scé­ně na kru­ho­vém objezdu.

Už máte vybrá­ny před­sta­ve­ní z letoš­ní­ho pro­gra­mu, na kte­ré se půjde­te urči­tě podívat?

Zatím ne, v těch­to věcech se roz­ho­du­ji spí­še na posled­ní chví­li, kaž­do­pád­ně počí­tám s tím, že jich uvi­dím několik….

Jako mís­tosta­rost­ka MO Poru­ba jste urči­tě vel­mi pra­cov­ně vytí­že­na, máte vůbec čas na to, cho­dit na kul­tur­ní akce, ať už diva­del­ní před­sta­ve­ní či kon­cer­ty? A je něja­ký druh kul­tur­ní­ho vyži­tí, kte­rý v Ost­ra­vě vylo­že­né postrádáte?

Ono je to tak, že kul­tur­ní akce jsou sou­čás­tí mé prá­ce, tak­že cho­dím za kul­tu­rou i čas­tě­ji než v minu­los­ti. Až na výjim­ky je to ta pří­jem­ná strán­ka prá­ce. Umě­ní má tolik podob, že je těž­ko vstře­bat, mno­hé­mu vůbec, sku­teč­ně vůbec nero­zu­mím, nechá­vám se jimi však vždy inspi­ro­vat. Mám ráda pře­de­vším diva­dlo, výtvar­né umě­ní a tanec. Kul­tur­ní nabíd­ka Ost­ra­vy je z mého pohled vel­mi pes­t­rá, spí­še boju­ji s tím, že infor­mo­va­nost o všem co se zde děje není dosta­teč­ně efek­tiv­ní, než s tím, že by něco vyslo­ve­ně chy­bě­lo. Mož­ná ten tanec a umě­ní ve veřej­ném pro­sto­ru jako sou­část kaž­do­den­ní­ho živo­ta lidí, toho je málo.

Umí­te hrát na něja­ký hudeb­ní nástroj, tan­čí­te či se věnu­je­te něja­ké pohy­bo­vé akti­vi­tě zastou­pe­né na festivalu?

Bohu­žel umě­lec­ké nadá­ní mě minu­lo, hudeb­ní sluch dokon­ce vel­kým oblou­kem. Tan­čím ráda, doma, vždy když uklí­zím a občas když jdu po uli­ci. To je tak ale asi vše.

Co Vám jako prv­ní pro­běh­ne hla­vou, když se řek­ne nový cirkus?

Cir­ku­lum

Cho­di­la jste jako dítě s rodi­či do cirkusu?

Ano, kla­sic­ký cirkus

Fes­ti­val Cir­ku­lum má mj, za cíl pre­zen­to­vat růz­né mož­nos­ti vyu­ži­tí veřej­né­ho pro­sto­ru. Doká­že­te si před­sta­vit, že by se hor­ní část Hlav­ní tří­dy moh­la v budouc­nu pro­mě­nit v pěší zónu celo­roč­ně napl­ně­nou pou­lič­ním umě­ním, jako je to čas­to v zemích západ­ní Evro­py? Je tako­vá myš­len­ka realizovatelná?

Pěší zóna? Výhle­do­vě ano, nicmé­ně sku­teč­ně ve vel­mi vzdá­le­né budouc­nos­ti, až a jest­li se nám poda­ří pře­ko­nat dobu, kdy auto a smart­pho­ne jsou nej­lep­ší­mi kama­rá­dy. Jsem v tom­to opti­mist­ka, vše je ve vlnách.. V krát­ko­do­běj­ším hori­zon­tu si umím před­sta­vit postup­né ome­zo­vá­ní rych­lost­ní dopra­vy, výraz­né zklid­ňo­vá­ní Hlav­ní tří­dy, kdy na prv­ním mís­tě je cho­dec, pak vni­ká šir­ší pro­stor pro vol­ný pohyb lidí, kavár­ny, sport i pou­lič­ní umě­ní. Na dru­hou stra­nu je potře­ba si uvě­do­mit, že toto je také o obec­ném nasta­ve­ní měs­ta, ne jen jed­né uli­ce. Ost­ra­va ani obvod Poru­ba nejsou prá­vě turis­tic­ký­mi desti­na­ce­mi, tak­že i ta schop­nost celo­roč­ní exis­ten­ce pou­lič­ních uměl­ců má jiné mož­nos­ti než např. Bar­ce­lo­na, čás­teč­ně i toto je o vývo­ji v čase.

Co bys­te v budouc­nu ráda vidě­la na festivale?

Asi neu­mím kon­krét­ně odpo­vě­dět… mám ráda pře­kva­pe­ní, tak­že vývoj, vždy něco nového

Co bys­te popřá­la fes­ti­va­lu a jeho divákům?

Fes­ti­va­lu pře­de­vším růst věr­ných divá­ků a šíře­ní myš­len­ky nové­ho cir­ku­su a divá­kům potom zába­vu a chuť i odva­hu užít si fes­ti­val nejen z pasiv­ní role divá­ka, ale také si vyzkou­šet cir­ku­so­vý svět, inspi­ro­vat se jedi­neč­ný­mi lidmi.

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.