Skip to main content

Rozhovor s hejtmanem MS kraje – panem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc.

Proč si pod­le Vás fes­ti­val Cir­ku­lum zaslou­ží pod­po­ru MS kraje?

„Fes­ti­val bude urči­tě, stej­ně jako loni, skvě­lou podí­va­nou, kdy si kaž­dý účast­ník může najít „to svo­je.“ Navíc — porub­ská Hlav­ní tří­da je oje­di­ně­lá svou archi­tek­tu­rou, do kte­ré tato for­ma umě­ní skvě­le zapad­ne. Věřím, že špič­ko­vé akce podob­né­ho typu doká­ží při­lá­kat nejen tuzem­ské, ale i zahra­nič­ní návštěv­ní­ky a zvý­šit pres­tiž celé­ho regionu.“

Je něco, co bys­te si na fes­ti­va­le přál vidět či co bys­te v budouc­nu do něj rád zapojil?

„Sly­šel jsem, že loni pře­šel na pro­va­ze mezi domy nad Alšo­vým náměs­tím Dan­ny Men­šík, drži­tel svě­to­vé­ho rekor­du v pro­va­zo­cho­dec­tví v kate­go­rii high­li­ne. Tak to muse­la být oprav­du napí­na­vá podí­va­ná! Urči­tě bych chtěl vidět něco podobného…“

Jaký máte vy sám vztah k umě­ní jako tako­vé­mu? A nové­mu cirkusu?

„Upřím­ně — nejsem znal­cem umě­ní v pra­vém slo­va smys­lu. Umě­lec­ké žán­ry posu­zu­ji zce­la jed­no­du­še — buď se mi něco líbí a vnitř­ně se mě to nějak dotkne, nebo ne.
Pokud jde o cir­kus samot­ný, tak ten­to ter­mín má naše gene­ra­ce pře­váž­ně spo­je­ný s dre­zu­rou zví­řat. A té nejsem pří­liš vel­kým pří­z­niv­cem. Při­znám, že i při „výcho­vě“ naše­ho psa Oswal­da jsem – kulant­ně řeče­né — vel­mi benevolentní.
Ale for­mát nové­ho cir­ku­su, kte­rý pří­mo v uli­cích míchá tanec s diva­dlem, výtvar­ným umě­ním, hud­bou, fil­mem i akro­ba­tic­ký­mi čís­ly je něco, co nene­chá žád­né­ho návštěv­ní­ka bez emocí…“

 Plá­nu­je­te fes­ti­val navštívit?

„Pokud budu mít čas, rád se při­jdu ale­spoň na chví­li podívat.“

Co bys­te popřál fes­ti­va­lu Cir­ku­lum do budoucna?

„Tvůr­cům urči­tě hod­ně entu­zi­as­mu a nad­še­né­ho pub­li­ka a pro koná­ní akcí samot­ných vždy krás­né počasí…“

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.