Skip to main content

Poděkování Evropské komisi

Moc děku­je­me Evrop­ské komi­si za pod­po­ru, bez níž by nevznik­la nová scé­na Kre­a­tiv­ní Evro­pa, na kte­ré se před­sta­ví pře­váž­ně začí­na­jí­cí uměl­ci vše­ho druhu.

Scé­na to bude oprav­du pes­t­rá a zají­ma­vá a uvi­dí­te na ní jak čes­ké, tak zahra­nič­ní uměl­ce. V rám­ci scé­ny se může­te těšit i na sou­tě­že a kre­a­tiv­ní čin­nos­ti pro celé rodi­ny. Kom­plet­ní pro­gram na Kre­a­tiv­ní Evro­pě.

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.