Skip to main content

Rozhovor se starostou městského obvodu Poruba – panem Ing. Petrem Mihálikem

Váže­ný pane sta­ros­to, vel­mi si váží­me udě­le­ní trva­lé zášti­ty nad mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lem nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla Cir­ku­lum. Dovol­te mi, zeptat se Vás na pár otázek.

Co Vás ved­lo k udě­le­ní záštity?

Nový cir­kus se stá­vá feno­mé­nem, fas­ci­nu­jí­cím mixem umě­lec­kých dis­ci­plín a stá­le oblí­be­něj­ším dru­hem zába­vy, ovšem už poně­kud sofis­ti­ko­va­něj­ším, kte­rý vyža­du­je vní­ma­vé a ote­vře­né pub­li­kum. Ve svě­tě jsou akce toho­to typu běž­né. Báječ­ně oži­ví bul­vá­ry měst, z nichž na čas zmi­zí auto­mo­bi­ly a nahra­dí je davy dob­ře nala­dě­ných kor­zu­jí­cích lidí a fée­rie pou­lič­ních uměl­ců. Loni nám ješ­tě báječ­ně nahrá­lo poča­sí, tak­že vše „klaplo“ a my si oprav­du moh­li při­pa­dat jako na bar­ce­lo­n­ské La Ram­ble, kte­rá byla fes­ti­va­lu Cir­ku­lum inspirací.

V čem pod­le Vás tkví poten­ci­ál festivalu?

Poten­ci­ál fes­ti­va­lu je pod­le mě prá­vě v tom, že jsou jeho vystou­pe­ní z vět­ší čás­ti vol­ně pří­stup­ná, tak­že má šan­ci pře­svěd­čo­vat zatím nepře­svěd­če­né – o tom, že nový cir­kus a pou­lič­ní diva­dlo jsou své­byt­ný druh umě­ní. A zís­ká­vat jeho nové pří­z­niv­ce a obdivovatele.

Jaký máte vztah k pou­lič­ní­mu umě­ní jako takovému?

Veskr­ze pozi­tiv­ní, zvláš­tě když se spek­tá­kl ode­hrá­vá na porub­ském bulváru.

Co oče­ká­vá­te od usku­teč­ně­ní 2. roč­ní­ku festivalu?

Oče­ká­vám opět řadu dechbe­rou­cích zážit­ků. A letos jich bude ješ­tě mno­hem víc než vlo­ni, pro­to­že už pou­hým nahléd­nu­tím do pro­gra­mu zjis­tí­te, jak se Cir­ku­lum co do počtu a kva­li­ty před­sta­ve­ní roz­růs­tá. A oče­ká­vám i mra­ky návštěv­ní­ků, pro­to­že se už od loň­ska beze­spo­ru roz­křik­lo, jak byl prv­ní roč­ník jedi­né – a navíc ješ­tě mezi­ná­rod­ní! – pře­hlíd­ky nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla širo­ko dale­ko úžasný.

Co bys­te popřál fes­ti­va­lu CIRKULUM do budoucna?

Úspěch. Věhlas. Davy spo­ko­je­ných a nad­še­ných návštěv­ní­ků. Věr­nost rodiš­ti. A dlou­há léta.

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.