Skip to main content

Rozhovor s náměstkem primátora města Ostravy – panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D.

Co vás oslo­vi­lo na pro­jek­tu mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla Cirkulum?

Skvě­lé obo­ha­ce­ní spek­tra fes­ti­va­lo­vé nabíd­ky v rám­ci Ost­ra­vy. Navíc zjev­né zapá­le­ní účin­ku­jí­cích pro ori­gi­nál­ní a oso­bi­té nové poje­tí cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla. Vel­ko­le­pá atmo­sfé­ra s neza­po­me­nu­tel­ný­mi zážit­ky a per­fekt­ně zvlád­nu­tá orga­ni­za­ce a týmo­vá spolupráce.

Sli­bu­je­te si od koná­ní fes­ti­va­lu něja­ké změ­ny, co se týče měs­ta Ostravy?

Věřím, že v dal­ších roč­ní­cích si ten­to druh zába­vy najde stá­le více divá­ků i účast­ní­ků, což zna­me­ná dal­ší kul­tur­ní a spo­le­čen­ské oži­ve­ní Ost­ra­vy. Rád bych, aby tato i podob­né akce změ­ni­ly v pod­vě­do­mí lidí (a zejmé­na mimo­ostrav­ských) „čer­nou“ Ost­ra­vu na Ost­ra­vu moder­ní, kul­tur­ní a krásnou.

Jak vní­má­te kul­tur­ní vyži­tí na Ost­rav­sku a jaký máte Vy sám vztah k nové­mu cirkusu?

Mám mož­nost dlou­ho­do­bě sle­do­vat a srov­ná­vat situ­a­ci v ost­rav­ské  kul­tu­ře nejen z hle­dis­ka časo­vé­ho, ale rov­něž v porov­ná­ní s jiný­mi měs­ty v zahra­ni­čí. A sku­teč­ně se nemá­me zač sty­dět. Tolik fes­ti­va­lů, tak roz­lič­ných a kva­lit­ních se jen tak někde nena­jde. Pro­to nám mno­zí upřím­ně závi­dí. A nový cir­kus do Ost­ra­vy už neod­mys­li­tel­ně patří.

Je něco, co bys­te fes­ti­va­lu Cir­ku­lum popřál do budoucna?

Jen tak dál, jsme rádi, že Vás tady máme.

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.