Skip to main content
Duo Comic Casa – „rozverná komedie“

Duo Comic Casa – „rozverná komedie“ 

Dvo­ji­ce švý­car­ských uměl­ců, kte­ří jsou part­ne­ry jak v osob­ním, tak pro­fes­ním živo­tě. A jde vidět, že jim to šla­pe po všech stránkách.

Gili a Karin spo­lu tvo­ří kome­di­ant­ské duo, kte­ré se nebo­jí niče­ho a nej­lé­pe to umí s popel­ni­ce­mi, košťa­ty, klo­bou­ky a jiný­mi absurd­ní­mi před­mě­ty. Oba mají nasbí­rá­no spous­ty zku­še­nos­tí s vystu­po­vá­ním v cir­ku­sech a na fes­ti­va­lech po celém svě­tě a urči­tě bys­te si je nemě­li nechat ujít ani na vystou­pe­ní u nás v Ost­ra­vě. Před­sta­ve­ní je vhod­né pro celé rodi­ny a zaru­če­ně vykouz­lí všem úsměv na tváři.

Oba uměl­ci jsou absol­ven­ti pres­tiž­ní kanad­ské národ­ní ško­ly cir­ku­so­vé­ho umě­ní — The Éco­le nati­o­na­le de cirque Mon­tré­al a jako poma­te­ní uklí­ze­či Her­man a Henri­et­te baví pub­li­kum po celém světě.

Před­sta­ve­ní uvá­dí­me za pod­po­ry amba­sády stá­tu Izrael.

Před­sta­ve­ní je urče­no pře­de­vším pro rodi­ny s dětmi.

Cena:
dospě­lý 250 Kč / dítě a stu­dent 150 Kč
Dél­ka:
45 minut
Režie:
Gili Keren, Karin Alder Keren
Cho­re­o­gra­fie:
Gili Keren, Karin Alder Keren
Kdy a kde:
10. červ­na 2017 v 15.00 hodin, šapi­tó – Hlav­ní tří­da Poruba

www.duocomiccasa.com

 Kou­pit vstupenku 

[widget­kit id=„39“ name=„Duo Comic Casa — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.