Skip to main content

Akrobatické workshopy se těšily velkému zájmu

V rám­ci fes­ti­va­lu Cir­ku­lum jsme uspo­řá­da­li i worksho­py akro­ba­tic­kých dis­ci­plín, na kte­ré se při­hlá­si­lo vel­ké množ­ství zájemců.

Worksho­py pro­bí­ha­ly v krás­ném pro­stře­dí cir­ku­so­vé­ho šapi­tó pod vede­ním zku­še­ných lek­to­rů, kte­ří na Cir­ku­lum při­je­li až z Nizo­zem­ska. V sobo­tu dopo­led­ne pro­bě­hl workshop akro­ba­cie na šále a v kru­hu, v nedě­li dopo­led­ne zase workshop han­dba­lan­cin­gu, jehož výu­ku zajis­til nizo­zem­ský akro­bat Paul van der Maat.

[widget­kit id=„77“ name=„Galerie — Workshopy“]

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.