Skip to main content

CIRKULUM má novou grafiku a prestižní ocenění

Už počtvr­té se v červ­nu na tři dny pro­mě­ní Poru­ba v hlav­ní měs­to nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla. Fes­ti­val CIRKULUM se za tu dobu stal akcí, kte­rá už výraz­ně pře­sáh­la hra­ni­ce kra­je. Zís­kal neje­nom sta­tut význam­né kul­tur­ní akce Morav­sko­slez­ské­ho kra­je, ale nově se může pochlu­bit i pres­tiž­ním oce­ně­ním EFFE. Tato znám­ka kva­li­ty, kte­rá se udě­lu­je na dva roky, z něj dělá význam­nou akci celé Evropy.

„Je to pro nás vel­ký záva­zek, kte­rý nás samo­zřej­mě těší. Uka­zu­je to, že fes­ti­val dělá­me dob­ře a všimli si nás i za hra­ni­ce­mi Čes­ké repub­li­ky. A pro­to­že kaž­dý rok se chce­me posou­vat o krů­ček dále, při­šli jsme ten­to­krát s novou gra­fi­kou, kte­rá je jed­no­du­chá a osvě­žu­jí­cí. Věřím, že lidem se bude líbit a bude­me rádi, pokud se o svůj názor s námi podě­lí na našem Face­boo­ku,“ uve­dl umě­lec­ký ředi­tel fes­ti­va­lu Vác­lav Pokorný.

Nový design vytvo­řil Radek Les­ko­vjan z pro­slu­lé fir­my UAX z Ber­nar­tic nad Odrou, kte­rá vyrá­bí ori­gi­nál­ní tri­ka. V minu­lých dnech Morav­sko­slez­ský kraj dostal do médií netra­dič­ním kres­le­ným slov­ní­kem naše­ho náře­čí, kte­rý lidem odji­nud uká­že význam slov, jako jsou gať­ky, dupa nebo štam­pr­la. Jeho gra­fi­ka pro CIRKULUM se nese v podob­ně uvol­ně­ném duchu. Ved­le moder­ní­ho loga vytvo­řil i řadu gra­fic­kých sym­bo­lů v kla­sic­kém „uaxov­ském“ sty­lu, kte­rý bude návštěv­ní­ky fes­ti­va­lu pro­vá­zet na kaž­dém kro­ku. A věří­me, že se budou líbit.

 

„Prá­ce na gra­fic­kém manu­á­lu mě moc bavi­la, a tak dou­fám, že se dílo nako­nec poved­lo. Vychá­zel jsem z dob­ře kon­ci­po­va­né­ho zadá­ní, kte­ré mělo od počát­ku jas­ný směr. Vždy je pro mě radost pra­co­vat se zada­va­te­lem, kte­rý ví co chce, umí mířit slo­va a jas­ně popsat své cíle, firem­ní hod­no­ty a zámě­ry do budouc­na. U tvor­by vždy mys­lím na to, aby z naší gra­fic­ké díl­ny vyšel deli­kát­ní pro­dukt, kte­rý bude dob­ře paso­vat na zada­va­te­le. Prá­ce na tako­vých­to pro­jek­tech je pro mě výzvou a jsem rád, že mě tato skvě­lá par­ta budu­jí­cí fes­ti­val CIRKULUM oslo­vi­la,“ řekl gra­fic­ký desig­nér Radek Leskovjan.

V sobo­tu 2. břez­na byly spuš­tě­ny nové webo­vé strán­ky, kde si návštěv­ní­ci mohou novou gra­fi­ku pro­hléd­nout. Ved­le aktu­a­lit před­sta­vu­jí nové webov­ky i účin­ku­jí­cí, kte­ří v červ­nu v Porubě vystoupí.

„Můžu slí­bit, že pro­gram bude vyni­ka­jí­cí. Ale abychom naše pří­z­niv­ce udr­že­li v napě­tí, jed­not­li­vé vystu­pu­jí­cí bude­me před­sta­vo­vat postup­ně. Pro­zra­dit ale můžu, že nás čeka­jí ori­gi­nál­ní zážit­ky – svě­tel­ná hudeb­ní show, akro­ba­tic­ký tanec na budo­vě nebo tře­ba šíle­ná pou­lič­ní vod­ní show. Dále bych rád zmí­nil, že se v letoš­ním roce část fes­ti­va­lu opět pře­su­ne na vel­ký kru­ho­vý objezd tak, jak tomu bylo v dru­hém roč­ní­ku,“ řekl Vác­lav Pokorný.

Před­pro­dej na inte­ri­é­ro­vá před­sta­ve­ní začne 20. břez­na a vstu­pen­ky bude moci kou­pit onli­ne na webo­vých strán­kách fes­ti­va­lu nebo fyzic­ky v Infor­mač­ním cen­t­ru Poru­ba na Hlav­ní třídě.

Ročník 2019

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.