Skip to main content
Analog – Finale, autentická akrobatická show s  živou kapelou plná energie

Analog – Finale, autentická akrobatická show s  živou kapelou plná energie 

Moder­ní poje­tí novo­cir­ku­so­vé­ho akro­ba­tic­ké­ho před­sta­ve­ní němec­ké­ho sou­bo­ru Ana­log, kte­ré dopro­vá­zí netra­dič­ní živý zpěv a bub­no­vá­ní, vás nene­chá chladnými.

Fina­le je divo­ká, vtip­ná a sto­pro­cent­ně auten­tic­ká jíz­da, ve kte­ré jsou divá­ci nedíl­nou sou­čás­tí před­sta­ve­ní, a kte­ré nako­nec ply­nu­le pře­jde ve večí­rek pod roz­to­če­nou dis­co kou­lí. Ori­gi­nál­ní podí­va­ná kom­bi­nu­je hudeb­ní a novo­cir­ku­so­vé vystou­pe­ní. Osm přá­tel, mezi nimi špič­ko­ví akro­ba­té a hudeb­ní­ci, se setká­vá, aby před­ved­lo ty nej­lep­ší kous­ky, kte­ré si jen dove­de­te představit.

Při­prav­te se na show plnou akro­ba­cie dopro­vá­ze­nou same­to­vým hla­sem zpě­vač­ky Eny Wild a dyna­mic­kým bub­no­vá­ním Luka­se Thie­lec­ke­ho. Jedi­neč­ná podí­va­ná inspi­ro­va­ná under­groun­do­vou hudeb­ní scé­nou, odváž­ný­mi fil­mo­vý­mi kous­ky a tra­dič­ní­mi i méně tra­dič­ní­mi cir­ku­so­vý­mi triky.

„Jed­no­du­še per­fekt­ní večer hned s něko­li­ka zla­tý­mi hřeby.“

Ber­li­ner Morgenpost
Cena:
Před­pro­dej Plná cena
Děti, seni­o­ři, ZTP, stu­den­ti (ISIC) 190 Kč 240 Kč
Dospě­lí 250 Kč 340 Kč
Kdy:
Nedě­le 9. červ­na 2019 v 19.00 Aula VŠB Kou­pit vstupenky
Kde:
Aula VŠB-TUO
Dél­ka:
80 minut
Kre­a­tiv­ní vede­ní projektu:
Flo­ri­an Zum­ke­hr & Ros­ti­slav Novák ml.

www.analogthecompany.com

Vstu­pen­ky v před­pro­de­ji si může­te kou­pit onli­ne nebo v Info­cen­t­rech měs­ta Ostravy. 

[widget­kit id=„107“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.