Skip to main content

CIRKULUM nabídne i novocirkusové workshopy

Na fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla CIRKULUM se může­te neje­nom poba­vit, ale i něco se nau­čit. Worksho­py se usku­teč­ní pří­mo v šapi­tó a jeden z nich pove­de jed­na z hvězd letoš­ní­ho roč­ní­ku, němec­ká artist­ka Silea.

Fes­ti­val CIRKULUM i na letoš­ní rok při­pra­vil worksho­py novo­cir­ku­so­vých dis­ci­plín, na kte­ré jsou zvá­ni všich­ni zájem­ci. A je jed­no, zda se jed­ná o začá­teč­ní­ky či pokro­či­lé. Usku­teč­ní se pří­mo v šapi­tó na Hlav­ní tří­dě a účast­ní­ci neje­nom zís­ka­jí nové doved­nos­ti, ale uži­jí si i atmo­sfé­ru vel­ké scény.

Prv­ní z worksho­pů nese název Workshop MIX se Sile­ou a na pro­gra­mu je v sobo­tu 9. 6. od 9:30 ráno. „Nazva­li jsme ho MIX, pro­to­že půjde o tako­vý prů­řez více cir­ku­so­vý­mi dis­ci­plí­na­mi. Pove­de ho němec­ká artist­ka Silea, kte­rá je jed­nou z hlav­ních hvězd letoš­ní­ho roč­ní­ku CIRKULUM,“ uve­dl ředi­tel fes­ti­va­lu Vác­lav Pokor­ný. Před­sta­vu o tom, co vše se může­te od Siley nau­čit, najde­te na jejím face­boo­ko­vém profilu.

Dru­hý workshop se jme­nu­je Akro­ba­cie na šálách a pove­de jej zku­še­ná lek­tor­ka, kte­rá vede kur­zy akro­ba­cie pro děti i dospě­lé ve ško­le nové­ho cir­ku­su UmCir­kum Leo­na Macurová.

Zájem­ci o účast na worksho­pu se mohou zare­gis­tro­vat na emai­lu tereza.dibonova@cirkusjinak.cz. Cena worksho­pu na oso­bu je pou­hých 200 Kč, plat­ba pro­běh­ne na mís­tě. A pozor, pokud bude­te váhat, mohou vám nako­nec zůstat jen oči pro pláč. Kapa­ci­ta kaž­dé­ho z worksho­pů je jen deset lidí.

[widget­kit id=„98“ name=„Workshop — 2018“]

 

Ročník 2018

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.