Skip to main content

Hlavní třídu opanují loutky zvířat

Jen na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum může­te potkat vese­lé­ho slo­na, krás­nou žira­fu nebo moc­né­ho lva. Jejich nád­her­né lout­ky pro vás vystou­pí spo­leč­ně se svý­mi cvi­či­te­li, akro­ba­ty a dal­ší­mi uměl­ci a artis­ty ze sou­bo­ru Tea­tr Kli­ni­ka Lalek.

Pol­ský sou­bor Tea­tr Kli­ni­ka Lalek nava­zu­je na tra­di­ci kla­sic­ké­ho cir­ku­su. S jed­nou význam­nou výjim­kou. Mís­to sku­teč­ných zví­řat vám před­sta­ví nád­her­né lout­ky, kte­ré urči­tě neza­ujmou jen děti, ale i jejich rodi­če. Jejich vystou­pe­ní je jedi­né své­ho dru­hu na svě­tě a v Čes­ké repub­li­ce ho uvi­dí­te poprvé.

www.klinikalalek.art.pl

 Více informací 

 

Ročník 2018

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.