Skip to main content
Mr. Toons

Mr. Toons 

Legen­da dán­ské­ho cir­ku­su Palle Bay Henrik­sen ali­as Mr. Toons při­chá­zí z Koda­ně na fes­ti­val Cir­ku­lum se svou ori­gi­nál­ní show pro celou rodi­nu. Ten­to šíle­ný show­man ohro­mil v roce 2012 jak pub­li­kum, tak poro­tu oblí­be­né divác­ké sou­tě­že Čes­ko Slo­ven­sko má talent.

Před­sta­ve­ní ze zdra­vot­ních důvo­dů zrušeno.
Náhrad­ní pro­gram The Fatt Matt Show.

Luc­ka Bílá se moh­la smí­chy potr­hat a Mar­tin Dejdar doslo­va oněměl úža­sem. Od poro­ty dostal teh­dy tři pal­ce naho­ru. Mr. Toons toho ale má ve svém reper­toá­ru mno­hem více než mega­ba­lón, se kte­rým pro­ces­to­val celý svět  – moder­ní klauni­á­du, akro­ba­tic­ké kous­ky, žong­lo­vá­ní i jízdu na nej­vyš­ší jed­no­kol­ce svě­ta. A vy teď může­te zhléd­nout celou jeho inte­ri­é­ro­vou show popr­vé i v Čes­ku. Nenech­te si ujít před­sta­ve­ní plné komic­kých situací.

Mr. Toons zís­kal pres­tiž­ní oce­ně­ní Zla­tý Gunár na Evrop­ském fes­ti­va­lu humo­ru a sati­ry Krem­nic­ké gagy.

Režie: Palle Bay Henriksen

Dél­ka před­sta­ve­ní: cca 60 min

Cena před­pro­dej:
dospě­lý: 230 Kč
dítě do 15 let, stu­dent, seni­or nad 65 let, ZTP: 130 Kč
Cena na místě:
dospě­lý: 280 Kč
dítě do 15 let, stu­dent, seni­or nad 65 let, ZTP: 180 Kč
rodin­né 2+1: 620 Kč
rodin­né 2+2: 720 Kč
Kdy:
Před­sta­ve­ní ze zdra­vot­ních důvo­dů zru­še­no. Náhrad­ní pro­gram The Fatt Matt Show.

 

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.