Skip to main content

Poděkování Městskému obvodu Ostrava-Poruba

Rádi bychom podě­ko­va­li Měst­ské­mu obvo­du Ost­ra­va — Poru­ba  za to, že je s námi od počát­ku jako spo­lupo­řa­da­tel u zro­du toho­to úžas­né­ho festivalu.

Bez význam­né finanč­ní, orga­ni­zač­ní i mate­ri­ál­ní pod­po­ry Měst­ské­ho obvo­du Ost­ra­va — Poru­ba by fes­ti­val nevzni­kl. Vel­ký dík pat­ří též mís­tosta­rost­ce Mgr. Zuza­ně Baj­ga­ro­vé, kte­rá má vel­kou záslu­hu na jeho konání.

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.