Skip to main content
Nadace ČEZ

Poděkování Nadaci ČEZ

Děku­je­me naše­mu význam­né­mu part­ne­ro­vi Nada­ci ČEZ za finanč­ní pod­po­ru, díky níž jsme moh­li vytvo­řit scé­nu ČEZ FAMILY PARK, kte­rá před­sta­ví boha­tý pro­gram pro rodi­ny s dětmi.

Krom před­sta­ve­ní začí­na­jí­cích a mla­dých uměl­ců budou na scé­ně i kre­a­tiv­ní díl­ny a ško­la nové­ho cirkusu.

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.