Skip to main content

Poděkování partnerům

Rádi bychom co nej­sr­deč­ně­ji podě­ko­va­li všem part­ne­rům, kte­ří pro­je­vi­li pří­zeň 3.ročníku mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla CIRKULUM a umož­ni­li svou pod­po­rou dosáh­nout jeho sou­čas­né úrov­ně a nesmír­né oblí­be­nos­ti mezi návštěvníky.

Obrov­ský podíl na úspě­chu celé akce mají: Ost­rav­ské vodár­ny a kana­li­za­ce a.s., jejichž vod­ní mlha a voda do kelím­ku osvě­ži­la nejed­no­ho návštěv­ní­ka. Evrop­ská komi­se, kte­rá obo­ha­ti­la pro­gram o vlast­ní scé­nu vhod­nou nejen pro ty nejmen­ší. Nada­ce ČEZ, pod jejíž hla­vič­kou byla zre­a­li­zo­vá­na scé­na, kde si děti moh­ly vyzkou­šet novo­cir­ku­so­vé dis­ci­plí­ny pod dohle­dem zku­še­ných lek­to­rů. Čes­ko – němec­ký fond budouc­nos­ti, kte­rý nám umož­nil pozvat spous­tu němec­kých uměl­ců. PODA a.s., kte­rá si pří­mo na fes­ti­va­le při­pra­vi­la zábav­ný pro­gram pro děti a relax na seda­cích vacích. Auto Tichý s.r.o., jejichž krás­ná auta jste moh­li pří­mo na fes­ti­va­le obdi­vo­vat. Sta­tu­tár­ní měs­to Ost­ra­va a Morav­sko­slez­ský kraj, díky jejichž finanč­ní pod­po­ře může­me tak­to nád­her­ný pro­jekt na půdě Morav­sko­slez­ské­ho kra­je rea­li­zo­vat. Z návštěv­nos­ti a ohla­sů návštěv­ní­ků, kte­ří na fes­ti­val při­je­li nejen z Ost­ra­vy, ale z celé repub­li­ky i zahra­ni­čí, vidí­me, že nový cir­kus má v Ost­ra­vě své mís­to a je tře­ba toto stá­le ješ­tě doce­la netra­dič­ní kul­tur­ní odvět­ví pod­po­ro­vat. Nej­vět­ší dík ovšem pat­ří naše­mu spo­lu­re­a­li­zá­to­ro­vi, jímž není nikdo jiný než Měst­ský obvod Ost­ra­va — Poru­ba, bez jehož finanč­ní pod­po­ry by se nám letoš­ní roč­ník vůbec nepo­da­ři­lo zrealizovat.

Nemen­ší dík nále­ží i spo­leč­nos­tem Kni­hcen­t­rum, cz s.r.o., Čes­ký roz­hlas Ost­ra­va, Tis­kár­na v Dubí s.r.o., Bystroň group a.s., MS Deník, Ostravan.cz, VŠB – Tech­nic­ká Uni­ver­zi­ta Ost­ra­va, Nada­ce Život Uměl­ce, Pivo­vá­rek Mora­va s.r.o., Ate­li­ér 5, spol, s.r.o., Oriental.cz s.r.o., PROJEKT STUDIO EUCZ, s.r.o., TOPTAX – sala­ry s.r.o., Copy­tech­nik ser­vis KT s.r.o., BON FINANCE, s.r.o., Val­ký­ra secu­ri­ty s.r.o., Ost­rav­ské komu­ni­ka­ce a.s., Kofo­la a.s., FABEX MEDIA s.r.o., Art Pro­ducti­on a.s. a Cir­kus tro­chu jinak z.s.

Všem part­ne­rům moc děkujeme!

Ročník 2018

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.