Skip to main content
Cirkulum - letecký podhled na areál

Rodinné vstupné a festivalový pas

Při­pra­vi­li jsme pro vás fes­ti­va­lo­vý pas, kte­rý zahr­nu­je celo­den­ní vstup na všech­na pla­ce­ná před­sta­ve­ní. Užij­te si pořád­nou nálož cir­ku­so­vé­ho umě­ní s tím­to pasem, kte­rý vám umož­ní navští­vit 3 pla­ce­ná před­sta­ve­ní za skvě­lou cenu – 590 Kč pro dospě­lé­ho a 440 Kč pro děti, ZTP drži­te­le, stu­den­ty a seni­o­ry. Počet pasů je ome­ze­ný, cel­kem je v pro­de­ji pou­ze 50 kusů na den.

A mys­lí­me i na rodi­ny. Pro ně jsme při­pra­vi­li výhod­né rodin­né vstup­né na fes­ti­val. Pokud se roz­hod­ne­te navští­vit fes­ti­val jako celá rodi­na, dopo­ru­ču­je­me si vstu­pen­ky zakou­pit spo­leč­ně. Tím nejen ušet­ří­te, ale také si uži­je­te spo­leč­ný zážitek.

Ročník 2023

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.