Skip to main content
Cia PakiPaya – Toca Toc

Cia PakiPaya – Toca Toc 

Záru­ka neko­neč­né­ho smí­chu, akro­ba­cie a dob­ro­druž­ství – Cia Paki­Pa­ya s před­sta­ve­ním Toca Toc, kte­ré zís­ka­lo v roce 2020 oce­ně­ní poro­ty na fes­ti­va­le Zir­ko­li­ka za nej­lep­ší indo­o­ro­vé představení.

Jsme nad­še­ni, že může­me opět uví­tat špa­něl­ské Cia Paki­Pa­ya na naší scé­ně s jejich dal­ším před­sta­ve­ním Toca Toc! Pokud jste byli s námi loni na CIRKULUM, urči­tě si pama­tu­je­te, jak nás tato skvě­lá sku­pi­na ohro­mi­la svým bom­bas­tic­kým vystou­pe­ním Shake Shake Shake. A letos sli­bu­jí dal­ší zábav­nou podívanou.

Cia Paki­Pa­ya není jen dal­ší cir­ku­so­vý sou­bor, jsou to mistři zába­vy a kre­a­ti­vi­ty. Nejen­že jsou tato před­sta­ve­ní zábav­ná, ale jsou také plná talen­tu a pro­fe­si­o­nál­ní­ho umě­ní. Dokon­ce zís­ka­li pres­tiž­ní cenu Zir­ko­li­ka, cenu udě­lo­va­nou ve Špa­něl­sku za vyni­ka­jí­cí pří­no­sy jed­not­liv­ců či sku­pin v oblas­ti cir­ku­so­vé­ho umě­ní, což je jas­ný důkaz jejich vyni­ka­jí­cí­ho pří­no­su k svě­tu cir­ku­so­vé­ho umění.

Jejich před­sta­ve­ní jsou vždy plná humo­ru, impro­vi­za­ce, nepřed­ví­da­tel­ných pře­kva­pe­ní a skvě­lých fyzic­kých výko­nů na vyso­ké hrazdě, při těch se vám zaru­če­ně bude tajit dech. S jejich show Toca Toc sli­bu­jí Špa­ně­lé neza­po­me­nu­tel­ný mix akro­ba­cie, klauni­á­dy a samo­zřej­mě skvě­lých hitů, kte­ré vás nene­cha­jí chlad­ný­mi. A to není vše! Toca Toc je pří­běh o lás­ce, váš­ní a kom­pro­mi­sech, kte­rý vychá­zí z vlast­ních zku­še­nos­tí těch­to artis­tů, kte­ří spo­lu žijí jako part­ne­ři a pra­cu­jí jako umělci.

ciapakipaya.com

  • Dél­ka představení:

    70 minut

Před­sta­ve­ní není vhod­né pro děti do 6 let.

Vstupné 

Na místě 

Dospě­lí
390 Kč
Děti, seni­o­ři, ZTP a studenti
290 Kč

V předprodeji 

do 31. května 20% sleva 

Dospě­lí
310 Kč
Děti, seni­o­ři, ZTP a studenti
230 Kč

Množ­ství vstu­pe­nek v před­pro­de­ji je ome­ze­no. Nepro­pás­ně­te pří­le­ži­tost a objed­nej­te si vstu­pen­ky včas!

Pátek, 7. 6. v 17.00 hodin
Scé­na: Šapi­tó Cia
Kou­pit vstupenky
Sobo­ta, 8. 6. v 15.00 hodin
Scé­na: Šapi­tó Cia
Kou­pit vstupenky
Sobo­ta, 8. 6. v 20.00 hodin
Scé­na: Šapi­tó Cia
Kou­pit vstupenky
Nedě­le, 9. 6. v 12.30 hodin
Scé­na: Šapi­tó Cia
Kou­pit vstupenky
Nedě­le, 9. 6. v 15.30 hodin
Scé­na: Šapi­tó Cia
Kou­pit vstupenky

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.