Skip to main content
Happening pro Cirkulum

Happening pro Cirkulum

Vele­vá­že­né pub­li­kum, pří­z­niv­ci fes­ti­va­lu CIRKULUM, o nový cir­kus letos v Ost­ra­vě nepřijdete!

Při­pra­vu­je­me pro vás Hap­pe­ning pro CIRKULUM! Od 7. do 9. srp­na se může­te těšit na Cirk La Puty­ka, Cir­kus Tro­chu Jinak, Losers Cirque Com­pa­ny, Brat­ři v tricku a začí­na­jí­cí uměl­ce a per­for­me­ry. Chy­bět nebu­dou ani worksho­py a pane­lo­vá diskuze.

Jako pří­z­niv­ci naše­ho fes­ti­va­lu jis­tě víte, že dneš­ním dnem jsme měli zaha­jo­vat již 5. roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla CIRKULUM. Plá­ny byly vel­ko­le­pé, jak se na kula­té výro­čí pat­ří. Bohu­žel z důvo­dů všem zná­mým jsme se slzou v oku a poci­tem bez­mo­ci muse­li náš fes­ti­val pře­su­nout na příští rok. Neo­tá­lí­me však, a pro­to jsme již sta­no­vi­li datum jeho koná­ní. Do kalen­dá­řů si tak může­te zapsat nový ter­mín 4. – 6. červ­na 2021. A nejen to! Abychom vás v tom­to roce o cir­ku­so­vý záži­tek nepři­pra­vi­li úpl­ně, při­chá­zí­me s novým pro­jek­tem nové­ho cir­ku­su Hap­pe­ning pro CIRKULUM, kte­rý jsme při­způ­so­bi­li mož­nos­tem, jež nám sou­čas­ná nou­zo­vá situ­a­ce umožnuje.

Hap­pe­ning pro CIRKULUM je jedi­neč­ným pro­jek­tem, kte­rý rea­li­zu­je­me se sna­hou o vrá­ce­ní kul­tur­ní­ho dění do Ost­ra­vy a do našich živo­tů. Usku­teč­ní se ve dnech 7. – 9. 8. 2020, jak jinak než v Ost­ra­vě-Porubě. Těšit se může­te na top před­sta­ve­ní čes­kých špi­ček novo­cir­ku­so­vé scé­ny a samo­zřej­mě i pou­lič­ní kej­klí­ře a jiné show. Zkrát­ka a dob­ře, bude to hod­ně zába­vy a legra­ce, tak jak to zná­te z naše­ho fes­ti­va­lu. Jen v men­ším roz­sa­hu a bez mezi­ná­rod­ních sou­bo­rů, zato v podá­ní těch nej­lep­ších na čes­ké scé­ně. A to už sto­jí za to, ne? Tak dou­fá­me, že je při­jde­te pod­po­řit a také kul­tur­ně obo­ha­tit nejen sebe, ale i celou rodi­nu. Vstu­pen­ky budou v onli­ne pro­de­ji od pát­ku 12. 6., a to na našem webu, kde se také dozví­te více o při­pra­vo­va­ném programu.

Tak hod­ně zdra­ví, síly a cir­ku­su zdar.

Váš CIRKULUM tým.

Hap­pe­ning pro Cir­ku­lum 2020

Ročník 2020

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.