Skip to main content

Mr. Toons na Cirkulum nepřijede, ale máme skvělou náhradu

Pokud jste se těši­li na skvě­lou show Mr. Toon­se, máme pro vás špat­nou zprá­vu. Dán­ská legen­da nové­ho cir­ku­su bohu­žel ze zdra­vot­ních důvo­dů muse­la před­sta­ve­ní v Ost­ra­vě zru­šit. A nemu­sí­te zou­fat, mís­to něj při­je­de aus­tral­ský vše­u­měl The Fatt Matt.

Slav­ný bavič a svě­to­běž­ník Matt Yates vás ohro­mí svou ori­gi­nál­ní show plnou zábav­ných, ris­kant­ních a bizar­ních ekvi­lib­ris­tic­kých kous­ků. Bri­lant­ní artis­ta pro­šel jak čín­ský­mi, tak rus­ký­mi nej­lep­ší­mi cir­ku­so­vý­mi ško­la­mi a už čtvrt sto­le­tí vystu­pu­je po celém svě­tě. A koneč­ně se před­sta­ví i čes­ké­mu publiku.

A co uvi­dí­te? Napří­klad balan­co­vá­ní tří vají­ček na Mat­to­vě nose nebo akro­ba­cii na pyra­mi­dě ze skle­ni­ček. Před­sta­ve­ní plné cir­ku­so­vé­ho umě­ní, divác­kých inter­ak­cí a bláz­ni­vé­ho humo­ru poba­ví celou rodi­nu, a to včet­ně babi­ček, dědeč­ků i batolat.

Více infor­ma­cí

Ročník 2018

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.