Skip to main content
The Fatt Matt Show

The Fatt Matt Show 

Slav­ný bavič a svě­to­běž­ník Matt Yates při­je­de až z dale­ké Aus­trá­lie, aby vás ohro­mil svou ori­gi­nál­ní show plnou zábav­ných, ris­kant­ních a bizar­ních ekvi­lib­ris­tic­kých kousků.

Ten­to bri­lant­ní artis­ta je pro­fe­si­o­nál, kte­rý pro­šel jak čín­ský­mi, tak rus­ký­mi nej­lep­ší­mi cir­ku­so­vý­mi ško­la­mi a už čtvrt sto­le­tí vystu­pu­je po celém svě­tě. Koneč­ně ho může­te koneč­ně vidět i v Čes­ku a to na letoš­ním Cir­ku­lum v Ostravě.

Bláz­ni­vi­ny jako balan­co­vá­ní tří vají­ček na Mat­to­vě nose nebo akro­ba­cii na skle­nič­ko­vé pyra­mi­dě jen tak neu­vi­dí­te! Nenech­te si to ujít.

Před­sta­ve­ní růžo­vé­ho chla­pí­ka z opač­né stra­ny země­kou­le plné cir­ku­so­vé­ho umě­ní, divác­kých inter­ak­cí a bláz­ni­vé­ho humo­ru poba­ví celou rodi­nu, a to včet­ně babi­ček, dědeč­ků i batolat.

The Fatt Matt je sám lek­to­rem novo­cir­ku­so­vých dis­ci­plín a mno­ho jeho stu­den­tů je dnes pro­fe­si­o­ná­ly v oboru.

Před­sta­ve­ní je vhod­né pro děti i dospělé.

Dél­ka:
60 minut
Režie:
Matt Yates
Cena na místě:
dospě­lý: 280 Kč
dítě do 15 let, stu­dent, seni­or nad 65 let, ZTP: 180 Kč
rodin­né 2+1: 620 Kč
rodin­né 2+2: 720 Kč
Kdy:
9. červ­na 2018 v 19.30 hodin 
10. červ­na 2018 v 13.00 hodin
Kde:
šapi­tó – Hlav­ní tří­da Poruba

Vstu­pen­ky si může­te kou­pit v infostán­ku fes­ti­va­lu Cir­ku­lum na Alšo­vě náměstí.

www.fattmattshow.com

[widget­kit id=„93“ name=„Fatt Matt — 2018 — gale­rie (copy)“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.