Skip to main content
Létající Citadela

Poprvé v České republice budou akrobaté létat na horkovzdušném balónu

V rám­ci fes­ti­va­lu Cir­ku­lum pro­běh­ne svě­to­vá pre­mi­é­ra vel­ko­le­pé podí­va­né s názvem Léta­jí­cí Cita­de­la. Vůbec popr­vé v his­to­rii Čes­ké repub­li­ky budou akro­ba­té létat na hor­ko­vzduš­ném baló­nu! Ten­to mezi­ná­rod­ní pro­jekt má plá­no­va­né dvě pre­mi­é­ry – prv­ní ve čtvr­tek 6. červ­na a dru­hou 7. červ­na při zápa­du slun­ce ve valech Slez­sko­ostrav­ské­ho hradu.

Na pro­jek­tu Léta­jí­cí Cita­de­la pra­cu­jí uměl­ci z Bělo­rus­ka, Slo­ven­ska, Itá­lie a Čes­ké repub­li­ky. Jedi­neč­né před­sta­ve­ní je dopro­vá­ze­no emo­tiv­ní živou hud­bou s uni­kát­ním aranž­má od věhlas­né­ho slo­ven­ské­ho skla­da­te­le Miro Tótha.

Ten­to ambi­ci­óz­ní pro­jekt rea­li­zu­je nově zalo­že­ná ost­rav­ská spo­leč­nost BoCirk spo­leč­ně s praž­skou Feel the Uni­ver­se Cir­cus Com­pa­ny. „Cítím, že Léta­jí­cí cita­de­la je pro obě com­pa­ny vel­kou výzvou, a to s ohle­dem na nároč­nost v rám­ci pří­prav rea­li­za­ce, tech­nic­ké slo­ži­tos­ti a slou­če­ní všech účin­ku­jí­cích s tech­nic­kým a pod­půr­ným týmem, kte­rý na Léta­jí­cí Cita­de­le pra­cu­je. Pev­ně věřím, že vše bude­me moci zre­a­li­zo­vat v plné své krá­se a poe­tic­ké atmo­sfé­ře a Ost­ra­va se zapí­še do his­to­rie tím, že popr­vé v Čes­ké repub­li­ce léta­li akro­ba­té na hor­ko­vzduš­ném baló­nu. Nej­dů­le­ži­těj­ší je, aby vyšlo poča­sí, pro­to­že na něm závi­sí vzlet hor­ko­vzduš­né­ho baló­nu. Moc se na Léta­jí­cí cita­de­lu těším – na hud­bu a na roman­tic­ko-poe­tic­kou atmo­sfé­ru, kte­rá vždy k fes­ti­va­lu pat­ří. Tohle jsou pro mne oka­mži­ky, kte­ré mne osob­ně dojí­ma­jí. Už jenom ta před­sta­va,“ říká prin­ci­pál Vác­lav Pokorný.

Celý pro­jekt je rea­li­zo­ván s mezi­ná­rod­ní účas­tí. Divá­ci uvi­dí napří­klad Roma­na Zabe­lo­va, kte­rý dokon­ču­je dok­to­rand­ské stu­di­um na praž­ské HAMU, kde se zabý­vá téma­tem akus­tic­ké­ho a ampli­fi­ko­va­né­ho akor­de­o­nu. Mimo jiné je sou­čás­tí pro­jek­tu Spit­fi­re Com­pa­ny a Orchest­ru Berg s názvem Tak tiše až. Dále skvě­lá ital­ská per­for­mer­ka a akro­bat­ka Gaia San­tuc­cio, kte­rá stu­do­va­la cir­ku­so­vou ško­lu ve Špa­něl­sku, Švéd­sku a Ang­lii. A také sto­jí za zmín­ku zná­mý slo­ven­ský hudeb­ní skla­da­tel Miro Tóth, oce­ně­ný Radio Head Awards v letech 2017, 2019, 2023 v kate­go­rii Nahráv­ku roku – expe­ri­men­tál­ní hudba.

Myš­len­ka létá­ní na hor­ko­vzduš­ném baló­nu se zro­di­la v hla­vách dvou před­ních čes­kých novo­cir­ku­so­vých per­for­me­rů, Alž­bě­ty Tiché a Jana Jirá­ka, během jejich cest po Evro­pě. Spo­leč­ně vytvo­ři­li námět pro Léta­jí­cí Cita­de­lu, a násled­ně se Jan Jirák ujal cel­ko­vé režie. Alž­bě­ta Tichá spo­lu s Gai­ou San­tuc­cio při­pra­vi­ly akro­ba­tic­ké cho­re­o­gra­fie. Roli vypra­vě­če ztvár­ní Mar­tin Zbro­žek, hudeb­ník a herec. V hudeb­ní sek­ci dále půso­bí dvo­ji­ce Kryš­tof Krá­sa na melo­dic­ké nástro­je a Tomáš Jirák jako skvě­lý instru­men­ta­lis­ta. Ani o hudeb­ní půvab nebu­de v Léta­jí­cí Cita­de­le nou­ze, a to díky vir­tu­óz­ní zpě­vač­ce Klau­dii Korbely.

Pojď­me se vrá­tit do doby, kdy baló­ny tiše léta­ly a akro­bat­ky na nich lad­ně arti­ku­lo­va­ly svý­mi těly. „Vero­nique Gou­gat jsme pozna­li ve fran­couz­ském Bar­na­ve v létě roku 2023. Praš­né kles­tí a vůně boro­vic zastřešu­jí­cí maleb­nou ves­nič­ku v horách a dře­vem pobi­tá cir­ku­so­vá bouda o veli­kos­ti plno­hod­not­né­ho diva­dla tyčí­cí se hrdě na vrcho­lu kop­ce pou­ze dopl­ni­ly auten­ti­ci­tu její­ho pro­je­vu. Mlu­vi­la tiše a v jejích las­ka­vých očích jí jis­kři­la úspěš­ná akro­ba­tic­ká minu­lost. Dozvě­dě­li jsme se, že hor­ské cir­ku­so­vé cen­t­rum, s atmo­sfé­rou sta­ro­dáv­ných chrá­mů, bylo celé posta­ve­no a rea­li­zo­vá­no z jed­no­ho zdro­je. Před­sta­ve­ní na baló­nu. Vero­nique je totiž prv­ní vzduš­nou akro­bat­kou, uměl­ky­ní, kte­rá bez jiš­tě­ní vzlét­la zavě­še­na na visu­té hrazdě z hor­ko­vzduš­né­ho baló­nu. Poe­ti­ka a ori­gi­na­li­ta její­ho nápa­du měla vel­ké ohla­sy a my bychom jí tím­to chtě­li vzdát hold,“ dodá­va­jí Alž­bě­ta Tichá a Jan Jirák.

Ten­to jedi­neč­ný záži­tek, kte­rý se zapí­še do his­to­rie nové­ho cir­ku­su v Čes­ké repub­li­ce, bys­te si nemě­li nechat ujít. Přijď­te se stát sou­čás­tí magic­ké­ho oka­mži­ku, kde odva­ha a umě­ní pře­ko­ná­va­jí hra­ni­ce pří­mo před vaši­ma oči­ma. Buď­te svěd­ky his­to­rie, buď­te sou­čás­tí Léta­jí­cí Citadely!

Svě­to­vé pre­mi­é­ry pro­jek­tu Léta­jí­cí Cita­de­la se usku­teč­ní 6. a. 7. červ­na při zápa­du slun­ce ve valech Slez­sko­ostrav­ské­ho hra­du. Pro­jekt je sou­čás­tí fes­ti­va­lu Cir­ku­lum, kte­ré letos pro­běh­ne ve dnech 5.–9. červ­na na a v oko­lí Slez­sko­ostrav­ské­ho hradu.

Ročník 2024

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.