Skip to main content
Létající Citadela

Létající Citadela 

Hor­ko­vzduš­ný balón, mezi­ná­rod­ní obsa­ze­ní, živá hud­ba a lyric­ký pří­běh ve svě­to­vé premiéře!

Hloub­ka, do kte­ré padá můj pohled je mno­hem vět­ší, než pro­stor mého domo­va. Před­sta­vu­ji si, jak se nechá­vám uná­šet do neznáma.

Vyprav­te se s námi na vzduš­nou plav­bu za záchra­nou nej­sil­něj­ší­ho lid­ské­ho citu, za láskou.

Hor­ko­vzduš­ný balón, mezi­ná­rod­ní obsa­ze­ní akro­ba­tek na visu­tém laně & hrazdě, živá, suges­tiv­ní hud­ba oso­bi­tých čes­kých uměl­ců a lyric­ký pří­běh, o kte­rém se vám ani nesnilo.

Vzlét­nout s baló­nem se zavě­še­ný­mi akro­ba­ty do tři­ce­ti met­rů, sjed­no­tit tým více než dva­ce­ti per­for­me­rů, tech­ni­ků, scé­no­gra­fů a slo­žit exklu­ziv­ní ori­gi­nál­ní soun­d­track se sku­pi­nou jedi­neč­ných pro­fe­si­o­nál­ních hudeb­ní­ků, je uni­kát­ní kon­cept, kte­rý nemá na tuzem­ském úze­mí obdo­by. Spo­je­ní praž­ské a ost­rav­ské pro­duk­ce vytvá­ří odváž­nou inter­ak­tiv­ní kon­cep­ci v open air pro­stře­dí pro mul­ti­ge­ne­rač­ní pub­li­kum. Závis­lost na pově­tr­nost­ních pod­mín­kách nene­chá­vá rea­li­zač­ní tým v kli­du až do posled­ní chvíle.

Pojď­me se vrá­tit do doby, kdy baló­ny tiše léta­ly a akro­bat­ky na nich lad­ně arti­ku­lo­va­ly svý­mi těly. Vero­nique Gou­gat jsem poznal ve fran­couz­ském Bar­na­ve v létě roku 2023. Praš­né kles­tí a vůně boro­vic zastřešu­jí­cí maleb­nou ves­nič­ku v horách a dře­vem pobi­tá cir­ku­so­vá bouda o veli­kos­ti plno­hod­not­né­ho diva­dla tyčí­cí se hrdě na vrcho­lu kop­ce pou­ze dopl­ni­li auten­ti­ci­tu její­ho, Vero­nique, pro­je­vu. Mlu­vi­la tiše a v jejích las­ka­vých očích jí jis­kři­la úspěš­ná akro­ba­tic­ká minu­lost. Dozvě­dě­li jsme se, že hor­ské cir­ku­so­vé cen­t­rum, s atmo­sfé­rou sta­ro­dáv­ných chrá­mů, bylo celé posta­ve­no a rea­li­zo­vá­no z jed­no­ho zdro­je. Před­sta­ve­ní na baló­nu. Vero­nique je totiž prv­ní vzduš­nou akro­bat­kou, uměl­ky­ní, kte­rá bez jiš­tě­ní vzlét­la zavě­še­na na visu­té hrazdě z hor­ko­vzduš­né­ho baló­nu. Poe­ti­ka a ori­gi­na­li­ta její­ho nápa­du měla vel­ké ohla­sy a my bychom jí tím­to chtě­li vzdát hold.

 • Námět: Alž­bě­ta Tichá, Jan Jirák
 • Režie: Jan Jirák
 • Dra­ma­tur­gie: Adam Halaš
 • Prů­vod­ce: Mar­tin Zbrožek
 • Akro­bat­ky: Gaia San­tuc­ci a Natá­lie Gapková
 • Her­ci: Micha­e­la Baj­ga­ro­vá, David Zbořil,
 • Filip Čer­ný, Ema Matýs­ko­vá, Marek Moravec
 • Hudeb­ní obsa­ze­ní: Tomáš Jirák, Roman Zabe­lov, Mar­tin Zbro­žek, Kryš­tof Krá­sa, Klau­dia Murí­no­vá, Miro Tóth
 • Pilot baló­nu: Petr Vítek
 • Cho­re­o­gra­fie: Alž­bě­ta Tichá, Gaia Santucci
 • Kos­týmy: Pav­la Nazarská
 • Scé­no­gra­fie kos­týmy: Pav­la Nazarská
 • Výtvar­ni­ce: Len­ka Kuchareková
 • Rig­ging: Jonáš Tichý
 • Tech­nic­ký sup­port: Petr Síla

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.