Skip to main content
Asphalt Theatre

Asphalt Theatre 

The Chef’s Orchest­ra je pou­lič­ní hudeb­ní klauni­á­da v podá­ní vše­stran­ně nada­ných kucha­řů, jejichž menu tvo­ří hud­ba z růz­ných kou­tů světa.

Uměl­ci jsou neu­stá­le v pohy­bu a vstu­pu­jí do inter­ak­cí s divá­ky, kte­rým ser­ví­ru­jí neza­po­me­nu­tel­nou hudeb­ní hos­ti­nu oko­ře­ně­nou ukáz­kou akrobacie.

Asphalt The­a­t­re je izra­el­ský sou­bor komi­ků a hudeb­ní­ků. Se svým ori­gi­nál­ním pou­lič­ním diva­dlem, kte­ré kom­bi­nu­je růz­né dis­ci­plí­ny vystu­po­va­li na fes­ti­va­lech ve 25 zemích na 3 kon­ti­nen­tech. Všich­ni čle­no­vé jsou skvě­lý­mi muzi­kan­ty, akro­ba­ty a klau­ny. Asfalt The­a­t­re jsou také fina­lis­té sou­tě­že Israel’s Got Talent a v roce 2022 byli oce­ně­ni jako nej­lep­ší hudeb­ní diva­dlo v Izraeli.

  • Dél­ka představení:

    30 minut

Datum a čas vystoupení
Scé­na
Stře­da, 7. 6. v 19.00 hodin
Šapi­tó Dimitri
Pátek, 9. 6. v 17.00 hodin
Před­hra­dí
Pátek, 9. 6. v 22.00 hodin
Před­hra­dí
Sobo­ta, 10. 6. v 14.00 hodin
Před­hra­dí
Sobo­ta, 10. 6. v 22.00 hodin
Před­hra­dí
Nedě­le, 11. 6. v 13.30 hodin
Před­hra­dí

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.