Skip to main content
Caricatos

Caricatos 

Odleh­če­ná, jem­ná a deli­kát­ní show, zamě­ře­ná na komu­ni­ka­ci s diváky.

CARICATOS je prv­ním poči­nem Huga Mira a Samu­e­la Penhas­t­ra, dvou mezi­ná­rod­ních uměl­ců, kte­ré spo­ju­je dlou­há pro­fe­si­o­nál­ní kariéra.

Impro­vi­zo­va­ný sou­boj dvou roz­to­mi­lých postav s jedi­ný­mi zbra­ně­mi, kte­ré jim dáva­jí jejich ges­ta. Show vychá­ze­jí­cí z odka­zu vel­kých klau­nů a kla­si­ků němé­ho fil­mu od Bus­te­ra Kea­to­na po Bil­la Irwi­na, trans­for­mu­jí­cí tuto pod­sta­tu pro­střed­nic­tvím nových umě­lec­kých výrazů.

Pade­sát minut absurd­ních situ­a­cí, vizu­ál­ních efek­tů a bláz­ni­vých momen­tů, jimž domi­nu­je mani­pu­la­ce s před­mě­ty, pan­to­mi­ma a růz­né cir­ku­so­vé tech­ni­ky roz­ví­je­né v poe­tic­kém rám­ci Klauna.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.