Skip to main content
Cie Zec

Cie Zec 

Neo­do­la­tel­ná show plná ener­gie a humo­ru, neko­neč­né fan­ta­zie protka­né podiv­nost­mi vše­ho dru­hu, poezie i živé hud­by. To vše a mno­hem víc před­ve­de tahle bláz­ni­vá tro­ji­ce umělců.

Mezi Colom­bem, Susa­nou a Pollem je setká­ní při­nejmen­ším roz­ver­né. Tyto tři výji­meč­né posta­vy vytvá­ře­jí neo­do­la­tel­nou show spo­ju­jí­cí akro­ba­cii, žong­lo­vá­ní, stoj­ky na rukou, klauni­á­du a živou hud­bu… vše koru­nu­je nakaž­li­vá ener­gie a humor. Neob­vyk­lá tro­ji­ce, kte­rá zruč­ně zachá­zí s podiv­nost­mi, fan­ta­zií a poezií, kom­bi­nu­je růz­né dis­ci­plí­ny napříč sce­né­ri­e­mi a budu­jí svůj vztah opře­de­ný tvor­bou a fantazií.

Mag­da­le­na Vicen­te a Nico­lò Bus­si se setka­li na fes­ti­va­lu Cir­ca v již­ní Fran­cii. Navzdo­ry vzdá­le­nos­ti, kte­rá je dělí, si duo najde pro­střed­ky, aby se kaž­dý víkend setká­va­lo a tré­no­va­lo, kde se dá: v poko­jích, ško­lách, knihov­nách, na pohov­kách, na lodích, v par­cích a zahradách. 

Vstupné 

  • Dospě­lí:

    230 Kč

  • Děti, seni­o­ři, ZTP a studenti:

    130 Kč

Před­sta­ve­ní je vhod­né pro děti od 5 let.

Sobo­ta, 11. 6. v 20.00 hodin
230 Kč / 130 Kč
Šapi­tó Cirkulum
Kou­pit vstupenky
Nedě­le, 12. 6. v 16.30 hodin
230 Kč / 130 Kč
Šapi­tó Cirkulum
Kou­pit vstupenky

Další představení, která by vás mohla zajímat 

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.