Skip to main content
Circus Ronaldo

Circus Ronaldo 

Sed­má gene­ra­ce ryze cir­ku­so­vé rodi­ny před­vá­dí své vari­e­té za zvu­ků sta­ro­dáv­ných mecha­nic­kých varhan. 
Spo­leč­ně s mla­dý­mi cir­ku­so­vý­mi uměl­ci a se svým otcem v roli tre­né­ra spo­jil Nanosh Ronal­do všech­ny své zku­še­nos­ti a dojmy do zbru­su nové­ho před­sta­ve­ní a spo­leč­ně vykouz­li­li cir­ku­so­vou a vari­et­ní atmo­sfé­ru prv­ní polo­vi­ny 20. sto­le­tí. Swing je před­sta­ve­ní pro širo­ké pub­li­kum a pro všech­ny věko­vé kate­go­rie, jehož zákla­dem je sil­ná DNA výji­meč­né Ronal­do­vy tra­di­ce. Tony Decap, dnes svě­tozná­mý var­han­ní skla­da­tel, posta­vil vel­ké mecha­nic­ké Deca­po­vy var­ha­ny ve sty­lu sta­rých cir­ku­sů a vari­e­té 40. let 20. sto­le­tí. Se Swin­gem Cir­kus Ronal­do ote­ví­rá jeviš­tě pro novou gene­ra­ci. Pěti­ce mla­dých uměl­ců vytáh­ne všech­ny trum­fy v ryt­mu auten­tic­ké­ho swin­gu 40. let. 

Vstupné 

  • Dospě­lí:

    St, čt: 230 Kč | Pá, so, ne: 270 Kč

  • Děti, seni­o­ři, ZTP a studenti:

    St, čt: 130 Kč | Pá, so, ne: 170 Kč

Před­sta­ve­ní je vhod­né pro děti od 5 let.

Stře­da, 8. 6. v 18.00 hodin
230 Kč / 130 Kč
Šapi­tó Ronaldo
Kou­pit vstupenky
Čtvr­tek, 9. 6. v 18.00 hodin
230 Kč / 130 Kč
Šapi­tó Ronaldo
Kou­pit vstupenky
Pátek, 10. 6. v 19.00 hodin
270 Kč / 170 Kč
Šapi­tó Ronaldo
Kou­pit vstupenky
Sobo­ta, 11. 6. v 19.00 hodin
270 Kč / 170 Kč
Šapi­tó Ronaldo
Kou­pit vstupenky
Nedě­le, 12. 6. v 18.00 hodin
270 Kč / 170 Kč
Šapi­tó Ronaldo
Kou­pit vstupenky

Další představení, která by vás mohla zajímat 

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.