Skip to main content
Vlez v les

Vlez v les 

Poe­tic­ká novo­cir­ku­so­vá baj­ka o lese, zví­řa­tech a živlech ve své tajem­nos­ti i kráse.

Kaž­dý z nás občas tou­ží být jen tak někde v lese, pro­chá­zet se po vlh­kých mecho­vých pol­štá­řích, vde­cho­vat mlhu a sle­do­vat zví­ře­cí říši. Tře­ba tam zůstat tak dlou­ho, že by les­ním stvo­ře­ním moh­li rozu­mět, nebo se jed­ním z nich stát. Vydat se na ces­tu fan­ta­zie, kde jako v baj­kách zví­řa­ta pro­mlou­va­jí k lidem nebo mají dokon­ce lid­skou duši.

Nový cir­kus, zví­ře­cí mas­ky a akro­ba­cie inspi­ro­va­ná cha­rak­te­rem zví­řat. Při­ro­ze­nost a síla pří­rod­ních živlů ve své tajem­nos­ti i krá­se. Dal­ší před­sta­ve­ní mla­dé sku­pi­ny Feel The Uni­ver­se inspi­ro­va­né poe­ti­kou baj­ky, oko­ře­ně­né řeme­sl­nos­tí cir­ku­so­vých tech­nik, výtvar­né­ho umě­ní a živé hud­by. Pro­cház­ka lesem pro celou rodi­nu a živo­či­chy vše­ho druhu.

Vstupné 

  • Dospě­lí:

    230 Kč

  • Děti, seni­o­ři, ZTP a studenti:

    130 Kč

Před­sta­ve­ní je vhod­né pro děti od 3 let.

Pátek, 10. 6. v 17.00 hodin
230 Kč / 130 Kč
Šapi­tó Cirkulum
Kou­pit vstupenky
Sobo­ta, 11. 6. v 14.00 hodin
230 Kč / 130 Kč
Šapi­tó Cirkulum
Kou­pit vstupenky

Další představení, která by vás mohla zajímat 

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.