Skip to main content
Circo Pitanga

Circo Pitanga 

Oprav­du před­sva­teb­ní shon a pří­pra­vy kon­čí vždy šťast­ně? Uvi­dí­me… tro­cha bur­les­ky a bláz­ni­vé­ho doje­tí nemů­žou být na škodu!

Naiv­ní pár se při­pra­vu­je na nej­dů­le­ži­těj­ší oka­mžik – svat­bu. Shon a cíl ces­ty je však zaple­tou do hro­ma­dy šaš­ká­ren. Jen její roz­pus­ti­lost a jeho síla je při­ve­dou ke… šťast­né­mu kon­ci? Jste při­pra­ve­ni na tro­chu bur­les­ky a bláz­ni­vé­ho doje­tí? Vítej­te na svat­bě plné vzru­šu­jí­cí­ho ruchu!

Novo­cir­ku­so­vá dvo­ji­ce cir­co­Pi­tan­ga je jedi­neč­ná. Nej­ví­ce ji cha­rak­te­ri­zu­je její mul­ti­kul­tur­ní záze­mí a růz­né vli­vy, kte­ré ji dodá­va­jí roz­ma­ni­tou a záro­veň uni­ver­zál­ní kom­po­zi­ci. Loï­se Haen­ni a Oren Schre­i­ber, oba spo­luza­kla­da­te­lé sou­bo­ru, se sezná­mi­li v roce 2008 na národ­ní cir­ku­so­vé ško­le v Riu de Janeiru.

Vstupné 

  • Dospě­lí:

    200 Kč

  • Děti, seni­o­ři, ZTP a studenti:

    100 Kč

Před­sta­ve­ní je vhod­né pro děti od 5 let.

Pátek, 10. 6. v 20.00 hodin
200 Kč / 100 Kč
Šapi­tó Cirkulum
Kou­pit vstupenky
Sobo­ta, 11. 6. v 17.00 hodin
200 Kč / 100 Kč
Šapi­tó Cirkulum
Kou­pit vstupenky
Nedě­le, 12. 6. v 14.00 hodin
200 Kč / 100 Kč
Šapi­tó Cirkulum
Kou­pit vstupenky

Další představení, která by vás mohla zajímat 

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.