Skip to main content
Circo Zoé – Deserance

Circo Zoé – Deserance 

Kou­zel­ný svět emo­cí a kou­zel pro­po­ju­jí­cí nový cir­kus a živou hud­bu. Vstup­te do svě­ta plné­ho úža­su a fan­ta­zie s před­sta­ve­ním Deserance.

Fran­couz­sko-ital­ské usku­pe­ní vás pro­ve­de neza­po­me­nu­tel­nou ces­tou do magic­ké­ho svě­ta nové­ho cir­ku­su. Dese­ran­ce při­ná­ší pří­běh plný emo­cí a kou­zel, akro­ba­cie a živé hud­by, kte­rý vás vtáh­ne do svých sítí již od prv­ních oka­mži­ků. Toto před­sta­ve­ní vznik­lo v roce 2022 a již si zís­ka­lo srd­ce pub­li­ka na zná­mém fes­ti­va­lu Win­ter­fest v Sal­cbur­ku. Nyní máte jedi­neč­nou pří­le­ži­tost být svěd­ky jeho čes­ké pre­mi­é­ry. Kup­te si vstu­pen­ky ješ­tě dnes a sle­duj­te umě­ní špič­ko­vých akro­ba­tů, kte­ří vám svý­mi bra­vur­ní­mi výko­ny zpro­střed­ku­jí nevšed­ní zážitek.

circozoe.com

  • Dél­ka představení:

    90 minut

Před­sta­ve­ní není vhod­né pro děti do 6 let.

Vstupné 

Dospě­lí
460 Kč
Děti, seni­o­ři, ZTP a studenti
360 Kč

V předprodeji 

do 31. května 20% sleva 

Dospě­lí
370 Kč
Děti, seni­o­ři, ZTP a studenti
290 Kč

Množ­ství vstu­pe­nek v před­pro­de­ji je ome­zen. Nepro­pás­ně­te pří­le­ži­tost a objed­nej­te si vstu­pen­ky včas!

Zlev­ně­né vstu­pen­ky na stře­du 5. červ­na jsou již vypro­dá­ny. Na ten­to den si nyní může­te kou­pit vstup­né za plnou cenu.

Stře­da, 5. 6. v 18.00 hodin
Scé­na: Šapi­tó Zoé
Kou­pit vstupenky
Čtvr­tek, 6. 6. v 18.00 hodin
Scé­na: Šapi­tó Zoé
Kou­pit vstupenky
Pátek, 7. 6. v 18.30 hodin
Scé­na: Šapi­tó Zoé
Kou­pit vstupenky
Sobo­ta, 8. 6. v 18.30 hodin
Scé­na: Šapi­tó Zoé
Kou­pit vstupenky
Nedě­le, 9. 6. v 17.30 hodin
Scé­na: Šapi­tó Zoé
Kou­pit vstupenky

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.