Skip to main content
E1NZ – Le Bistro

E1NZ – Le Bistro 

Neví­da­ná kom­bi­na­ce akro­ba­cie, tan­ce a klauni­á­dy pro­fe­si­o­nál­ní­ho švý­car­ské­ho dua.

Večer plný šar­mu, zába­vy a akro­ba­tic­kých kous­ků vám při­pra­ví celo­svě­to­vě zná­mé duo E1NZ ze Švý­car­ska. E1NZ jsou talen­to­va­ní uměl­ci, kte­ří se spo­ji­li, aby tvo­ři­li čís­la plná cir­ku­so­vých doved­nos­tí, humo­ru a diva­del­ní­ho umě­ní. Jejich ino­va­tiv­ní, vtip­né a hra­vé insce­na­ce jim při­nes­ly vyni­ka­jí­cí pověst, pozor­nost a mno­há oce­ně­ní po celém svě­tě. S jejich před­sta­ve­ním Le Bis­tro se pře­ne­se­te do paříž­ské­ho bis­tra, kde se oby­čej­ný stůl stá­vá scé­nou pro fan­tas­tic­ké výko­ny. Pří­běh se ode­hrá­vá ve víru váš­ni­vých tan­ců, svůd­ných akro­ba­tic­kých čísel a humor­ných situací.

Reži­sé­rem toho­to před­sta­ve­ní je svě­to­vě pro­slu­lý novo­cir­kusvý umě­lec Adri­an Schvarz­stein, kte­rý reží­ro­val mno­há úspěš­ná před­sta­ve­ní, někte­rá z nich jste měli šan­ci vidět i v pře­de­šlých letech na Cir­ku­lum – Younak a Lurrak.

Le Bis­tro osla­vu­je radost ze živo­ta a umě­ní, nenech­te si ujít tuto kou­zel­nou show.

e1nz.ch

Pro Helvetia
  • Dél­ka představení:

    40 minut

Před­sta­ve­ní není vhod­né pro děti do 6 let.

Vstupné 

Na místě a v předprodeji 

Dospě­lí

100 Kč

Děti, seni­o­ři, ZTP a studenti

50 Kč

Pátek, 7. 6. v 18.00 hodin
Scé­na: Hrad
Kou­pit vstupenky
Sobo­ta, 8. 6. v 17.00 hodin
Scé­na: Hrad
Kou­pit vstupenky
Nedě­le, 9. 6. v 15.30 hodin
Scé­na: Hrad
Kou­pit vstupenky

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.