Skip to main content
Race Horse Company – Tattarmossen Experience

Race Horse Company – Tattarmossen Experience 

Fas­ci­nu­jí­cí diva­del­ní před­sta­ve­ní fin­ské­ho diva­del­ní­ho sou­bo­ru Race Hor­se Com­pa­ny, kte­ré při­ná­ší smě­si­ci akro­ba­cie, fyzic­ké­ho diva­dla a humoru.

Tat­tar­mos­sen Expe­ri­en­ce je fas­ci­nu­jí­cí diva­del­ní před­sta­ve­ní fin­ské­ho diva­del­ní­ho sou­bo­ru Race Hor­se Com­pa­ny, kte­ré při­ná­ší smě­si­ci akro­ba­cie, fyzic­ké­ho diva­dla a humo­ru. Race Hor­se Com­pa­ny je zná­mý svou ino­va­tiv­ní a odváž­nou kom­bi­na­cí těch­to prv­ků. Jejich před­sta­ve­ní jsou čas­to plná ener­gie, ris­kant­ních kous­ků, ino­va­tiv­ních postu­pů a momen­tů pře­kva­pe­ní, kte­ré při­ta­hu­jí pozor­nost divá­ků po celém svě­tě. Sou­bor nejen­že vypra­co­val uni­kát­ní styl diva­dla, ale také se pyš­ní mno­ha úspě­chy a oce­ně­ní­mi z mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lů a diva­del­ních udá­los­tí. Tat­tar­mos­sen je dal­ším pří­kla­dem jejich mis­trov­ství v kom­bi­na­ci akro­ba­cie a diva­del­ní­ho umě­ní, kte­ré oslo­vu­je divá­ky všech věko­vých kate­go­rií. Pří­běh sle­du­je sku­pi­nu postav, kte­ré se oci­ta­jí v surre­ál­ním pro­stře­dí, plném pře­ká­žek a výzev, jež musí pře­ko­nat. S vyu­ži­tím ino­va­tiv­ních tech­nik a vyni­ka­jí­cí­ho fyzic­ké­ho talen­tu před­sta­vi­te­lů divá­ky zave­de do svě­ta plné­ho dob­ro­druž­ství a neče­ka­ných zvra­tů. Mezi cir­ku­so­vé dis­ci­plí­ny toho­to před­sta­ve­ní pat­ří mimo jiné wall-tram­po­li­ne, tee­ter-board, žong­lo­vá­ní a cyr-whe­el. Tat­tar­mos­sen je záži­tek pro všech­ny divá­ky, kte­ří si chtě­jí užít jedi­neč­né­ho spo­je­ní akce, diva­del­ní­ho umě­ní a zába­vy. Race Hor­se Com­pa­ny zís­ka­lo Stát­ní cir­ku­so­vou cenu za úspěš­nou prá­ci kul­tu­ře a „risk-taking“.

racehorsecompany.fi

  • Dél­ka představení:

    60 minut

Před­sta­ve­ní není vhod­né pro děti do 6 let.

Vstupné 

Na místě 

Dospě­lí
320 Kč
Děti, seni­o­ři, ZTP a studenti
220 Kč

V předprodeji 

do 31. května 20% sleva 

Dospě­lí
255 Kč
Děti, seni­o­ři, ZTP a studenti
175 Kč
Pátek, 7. 6. v 20.30 hodin
Scé­na: Šapi­tó Race Horse
Kou­pit vstupenky
Sobo­ta, 8. 6. v 17.00 hodin
Scé­na: Šapi­tó Race Horse
Kou­pit vstupenky
Nedě­le, 9. 6. v 14.00 hodin
Scé­na: Šapi­tó Race Horse
Kou­pit vstupenky

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.