Skip to main content
Erlend – cizinec

Erlend – cizinec 

Bri­lant­ní sepě­tí vše­stran­né akro­ba­cie a živé hud­by. Cir­ku­so­vá ski­ca por­trétu cizin­ce uvnitř kaž­dé­ho z nás.

Celo­ve­čer­ní sólo akro­ba­ta Jin­dři­cha Kopi­do­la v režii Jana Jirá­ka s živou hud­bou nabí­zí neob­vyk­lé akro­ba­tic­ké prv­ky s ori­gi­nál­ní­mi balanč­ní­mi objek­ty z čis­té­ho dře­va, kovu a tvr­ze­né­ho plastu.

Insce­na­ce je ces­tou cir­ku­so­vé­ho uměl­ce – vše­stran­né­ho artis­ty, v níž blíz­kost rizi­ka mu dělá dob­ře i přes to, že z něj má strach. Auten­tic­ky dává nahléd­nout do své­ho vnitř­ní­ho svě­ta, v němž neu­stá­le vyvra­cí vrat­kost i nepod­daj­nost, kde hle­dá rov­no­váhu. On však doká­že obrá­tit per­spek­ti­vu své­ho pohle­du, vystou­pat a ovlád­nout vzduch, ale také se ode­vzdat zem­ské tíži. Celek je sle­dem vizu­ál­ně půso­bi­vých obra­zů, až jakousi melod­ra­ma­tic­ko-lyric­kou reflexí život­ních fází člo­vě­ka, kte­rý se ztra­til sám sobě a všem oko­lo. Samo­ta může jed­no­mu v hla­vě vytvo­řit svět úpl­ně odlou­če­ný od toho vněj­ší­ho. Jeho neod­mys­li­tel­ný­mi part­ne­ry jsou tři pří­tomní hudeb­ní­ci, mul­tiin­stru­men­ta­lis­té Kryš­tof Krá­sa, Tomáš Jirák a zpě­vač­ka Klau­dia Korbely.

ctjart.cz

  • Dél­ka představení:

    60 minut

Před­sta­ve­ní není vhod­né pro děti do 12 let.


Vstupné 

Na místě 

Dospě­lí
390 Kč
Děti, seni­o­ři, ZTP a studenti

340 Kč

V předprodeji 

do 31. května 13% sleva 

Dospě­lí
340 Kč
Děti, seni­o­ři, ZTP a studenti
290 Kč

Množ­ství vstu­pe­nek v před­pro­de­ji je ome­ze­no. Nepro­pás­ně­te pří­le­ži­tost a objed­nej­te si vstu­pen­ky včas!

Čtvr­tek, 6. 6. v 18.30 hodin
Kou­pit vstupenky

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.