Skip to main content
Duo piú o meno

Duo piú o meno 

Humor­né novo­cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní ital­sko – kolum­bij­ské dvo­ji­ce, kde hlav­ní roli hra­je akro­ba­cie a tem­pe­ra­ment­ní jiho­a­me­ric­ké rytmy. 

Mar­cel a Ali­ce, dva klauni, jeden domi­nant­ní a přís­ný dru­hý neschop­ný a zpup­ný. Oci­ta­jí se spo­lu, aby pře­ko­na­li obtí­že, kte­ré je však vždy nechá­va­jí chlad­ný­mi. Dokon­ce i zkouš­ka ohněm, kte­ré se všich­ni tolik obá­va­jí, je zakon­če­na výbu­chem smíchu.

Ali­ce je býva­lá taneč­ni­ce a gym­nast­ka. Mar­cel, půvo­dem z Kolum­bie, se k cir­ku­su dostal přes svou vášeň k žong­lo­vá­ní. S Ali­cí tvo­ří pro­fe­si­o­nál­ní i part­ner­ský pár od roku 2011 a svou show Una Cop­pia Scop­pi­a­ta, ve kte­ré vlád­ne vese­lost a leh­kost, koneč­ně před­sta­ví i v Ostravě.

www.duopiuomeno.com

  • Dél­ka představení:

    30 minut

Datum a čas vystoupení
Scé­na
Čtvr­tek, 8. 6. v 19.00 hodin
Šapi­tó Dimitri
Pátek, 9. 6. v 15.30 hodin
Před­hra­dí
Sobo­ta, 10. 6. v 12.00 hodin
Před­hra­dí
Sobo­ta, 10. 6. v 16.00 hodin
Před­hra­dí
Nedě­le, 11. 6. v 15.00 hodin
Před­hra­dí

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.