Skip to main content
Hringleikur

Hringleikur 

Pře­hlíd­ka sou­čas­né­ho cir­ku­su, kte­rá byla pro­ve­de­na jako diva­del­ní i ven­kov­ní show, v Rey­kja­ví­ku i na pří­rod­ních ven­kov­ních mís­tech po celém Islandu.

Ať už je poča­sí jaké­ko­liv, je to show, kte­rá se zro­di­la z našich myš­le­nek a před­stav o tom, jak by cir­kus mohl exis­to­vat a mít dia­log, kte­rý by rezo­no­val na mís­tě, jako je Island. Cir­kus byl pro Islan­ďa­ny vždy vel­mi cizí věcí, něco, co by způ­so­bi­lo zvlášt­ní návště­vu, ale vždy zůsta­lo oprav­du nesou­vi­se­jí­cí s rea­li­tou Islan­ďa­nů. Dokon­ce i myš­len­ka na ven­kov­ní show, něco, co vždy exis­to­va­lo v cir­ku­so­vém svě­tě, se zdá být obtíž­né udě­lat sku­teč­ným způ­so­bem s nepřed­ví­da­tel­ným poča­sím Islan­du, kde i v let­ním obdo­bí může­te dostat déšť, krupo­bi­tí, slun­ce, bou­ře ve stej­ný den.

A odtud se zro­dil nápad – chtě­li jsme vytvo­řit pro­hlíd­ko­vou ven­kov­ní show, kte­rá by moh­la fun­go­vat v našem kli­ma­tu, ale nemoh­li jsme igno­ro­vat poča­sí, tak­že jsme zjis­ti­li, že ho musí­me pou­žít, vypo­řá­dat se s ním, a odtud se do show vyno­ři­ly pří­běhy, obra­zy a scény.

Seri­ál se zabý­vá tím, jak poča­sí bar­ví náš život – ovliv­ňu­je naše emo­ce a naše činy, pro­střed­nic­tvím smě­si humo­ru a dra­ma­tu, a tady na Islan­du jsme měli oprav­du skvě­lé reak­ce od divá­ků, kde mají pocit, že show mlu­ví pří­mo do jejich sever­ské reality. 

Pro­jekt zís­kal Island­skou diva­del­ní cenu v kate­go­rii nej­lep­ší taneč­ní a jevišt­ní pohyb.

www.hringleikur.is

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.