Skip to main content
Manic Freak

Manic Freak 

Odzbro­ju­jí­cí klauni­á­da šíle­né­ho artisty.

Svě­to­vě oce­ňo­va­ná inter­ak­tiv­ní klauni­á­da argen­tin­ské­ho artis­ty a žong­lé­ra! Manic fre­ak, nebo­li vol­ně pře­lo­že­no jako šíle­ný blá­zen, si uží­vá závra­tí a nerov­no­váhy. Vyží­vá se v impro­vi­za­ci, inter­ak­ci s pří­tom­ný­mi divá­ky a napě­tí s tím spo­je­ným, tato show je tak vždy jedi­neč­ná a ori­gi­nál­ní. Užij­te si dáv­ku humo­ru, akro­ba­cie a žong­lo­vá­ní, toto před­sta­ve­ní zís­ka­lo Cenu divá­ků na mno­ha fes­ti­va­lech v Evro­pě a nyní ji popr­vé může­te vidět i v Čes­ké Republice.

www.manicfreak.com.ar

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.