Skip to main content
The Gentlemen

The Gentlemen 

Mla­dí páno­vé, kte­ří nepo­se­dí na jed­nom mís­tě, to jsou The Gentlemen!

Ryze chlap­ské před­sta­ve­ní, kte­ré však potě­ší nejed­nu dámu! To jsou skvě­lí gentle­ma­ni, kte­ří před­ve­dou pořád­nou show plnou akro­ba­cie, par­kou­ru a taky gymnastiky.

Chla­pi sobě! Pou­lič­ní taš­ka­ři­ce mezi par­tič­kou mla­dí­ků, kte­ří mezi sebe jen tak niko­ho nepus­tí. A jaký je důvod, to vlast­ně nikdo neví. Nej­spíš to bude vzá­jem­ná riva­li­ta, udr­že­ní si mís­ta v par­tě a samo­zřej­mě pozi­ce, kdy pře­ci nemů­že být někdo lep­ší než já?! Ale… o tom to nako­nec nebu­de, pro­to­že vzá­jem­ná inspi­ra­ce a moti­va­ce mezi námi, doká­že posu­nout naše hra­ni­ce a mož­nos­ti. Vždyť i riva­li­ta a kon­ku­ren­ce pat­ří k životu.

V před­sta­ve­ní se může­te těšit na růz­né akro­ba­tic­ké prv­ky jako je napří­klad par­kour, hand­stand, nebo gymnastiku.

Hlav­ním akro­ba­tic­kým prv­kem je teeterboard.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.