Skip to main content
Wise Fools Circus Trio

Wise Fools Circus Trio 

Jedna má nos zabo­ře­ný v note­boo­ku, další má až pří­liš mno­ho ener­gie a třetí se sna­ží, aby vše fun­go­va­lo, ale neza­po­mí­ná při tom vypa­dat skvěle.

Situ­a­ce se rych­le vyhro­tí, když tyto tři své­hla­vé osob­nos­ti děla­jí spo­leč­nou show. Jedi­né, co je všech­ny spo­ju­je, je humor. To je akro­ba­tic­ká show fin­sko – jiho­af­ric­ké­ho tria na vyso­ké artis­tic­ké kon­struk­ci. Tato žen­ská sen­za­ce má za sebou tur­né po celém svě­tě, napří­klad v Japon­sku, Aus­trá­lii, Sin­ga­pu­ru a Již­ní Kore­ji. Toto trio ve svých začát­cích dokon­ce spo­lu­pra­co­va­lo se svě­tozná­mým Cirque du Soleil. V roce 2017 tro­ji­ce vytvo­ři­la svou prv­ní open air show Tra­sh­pe­ze, kte­rou bude­te moci vidět i v Ostravě!

triowisefools.com

  • Dél­ka představení:

    30 minut

Datum a čas vystoupení
Scé­na
Pátek, 9. 6. v 15.00 hodin
Před­hra­dí
Pátek, 9. 6. v 20.00 hodin
Před­hra­dí
Sobo­ta, 10. 6. v 13.30 hodin
Před­hra­dí
Sobo­ta, 10. 6. v 20.00 hodin
Před­hra­dí
Nedě­le, 11. 6. v 13.00 hodin
Před­hra­dí

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.