Skip to main content
Zaperoco Circus

Zaperoco Circus 

Námoř­nic­ké duo z Vene­zu­e­ly při­plu­je se svou akro­ba­tic­kou show plnou humo­ru, inter­ak­ce s divá­ky i napě­tí u těch nej­od­váž­něj­ších akro­ba­tic­kých kousků.
Toto duo, kte­ré sklá­dá ze zná­mé­ho novo­cir­ku­so­vé­ho artis­ty Ernesta Alve­se a vzduš­né akro­bat­ky Isa­be­ly Pes­so­la­no, vás při­ve­de do té správ­né dovo­len­ko­vé nála­dy. Uvi­dí­te před­sta­ve­ní nabi­té tan­cem, smí­chem a akro­ba­cií nejen na zemi, ale hlav­ně až 6 met­rů vyso­ko – na vyso­ké stěž­ni, kte­rou po celou dobu drží svý­mi sva­ly prá­vě Ernesto. Land Ahoy už bylo ode­hrá­no na mno­ha fes­ti­va­lech po celém svě­tě, kde sklí­zí jen samé úspě­chy. A koneč­ně ho bude­te mít šan­ci vidět i v Ost­ra­vě. Vhod­né pro malé i velké! 
  • Dél­ka představení:

    30 minut

Datum a čas vystoupení
Scé­na
Pátek, 9. 6. v 14.30 hodin
Před­hra­dí
Sobo­ta, 10. 6. v 14.30 hodin
Před­hra­dí
Sobo­ta, 10. 6. v 19.00 hodin
Před­hra­dí
Nedě­le, 11. 6. v 16.30 hodin
Před­hra­dí

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.