Skip to main content

La Rambla 

Živá barev­ná scé­na napříč porub­ským bul­vá­rem, kde na divá­ky čeka­jí neza­po­me­nu­tel­ná setká­ní a neo­pa­ko­va­tel­né zážitky.

Tato stree­tar­to­vá scé­na odka­zu­je na svě­tozná­mý bul­vár La Ram­b­la v Bar­ce­lo­ně, kte­rý je srd­cem svě­to­vé­ho pou­lič­ní­ho umě­ní. Prá­vě tady zaži­je­te tu pra­vou fes­ti­va­lo­vou atmo­sfé­ru, kdy se prol­ne něko­lik kul­tur, nesčet­ně novo­cir­ku­so­vých dis­ci­plín a na chví­li se ocit­ne­te v úžas­ném pul­zu­jí­cím svě­tě, kte­rý se vám nebu­de chtít opouš­tět. Nara­zit může­te na  mimy, živé sochy a chů­da­ře z ost­rav­ské­ho spol­ku Cir­kus tro­chu jinak i stu­den­ty Janáč­ko­vy kon­zer­va­to­ře v Ost­ra­vě… pros­tě na per­for­me­ry vše­ho druhu.


Pátek, 6. srpna 2021 

15.00
Ofi­ci­ál­ní zahájení
16.30
Bab­ka a dědek
O účin­ku­jí­címČesko
17.00
Agro the Clown
O účin­ku­jí­címItálie
18.00
Bab­ka a dědek
O účin­ku­jí­címČesko
18.30
Cir­cus Problem
O účin­ku­jí­címČesko
20.00
Spi­rit of Motion
O účin­ku­jí­címČesko
20.30
Bab­ka a dědek
O účin­ku­jí­címČesko
22.00
Cir­cus Problem
O účin­ku­jí­címČesko

sobota, 7. srpna 2021 

Neděle, 8. srpna 2021 

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.