Skip to main content
OCULUS

OCULUS 

Pře­nes­te se s námi do taju­pl­né­ho vesmír­né­ho svě­ta. V tom­to svě­tě na vás čeka­jí nehma­ta­tel­né oka­mži­ky plné překvapení.

Sou­čás­tí OCULUS je rybář sedí­cí na tisí­ci­le­té žel­vě, kte­rá je nad­ná­še­na obřím balonem.

Ost­rav­ská com­pa­ny Cir­kus tro­chu jinak pro letoš­ní CIRKULUM a jeho páté výro­čí má oprav­du uni­kát­ní pro­jekt s názvem OCULUS. Jed­ná se o vesmír­né bytos­ti plu­jí vesmí­rem. Ty budou v rám­ci večer­ní­ho pro­gra­mů sví­tit a pod­kres celé­ho OCULUS dopro­vá­zí tajem­ná vesmír­ná hudba.

Nahléd­nout do taju­pl­né­ho svě­ta OCULUS bude­te moci v uli­cích porub­ské Hlav­ní tří­dy a také v sobo­tu večer před KD Poklad v Porubě, kde pro­běh­ne večer­ní před­sta­ve­ní OCULUS comes tu life.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.