Skip to main content
Sublimit

Sublimit 

Moder­ní novo­cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní s prv­ky tra­dič­ní­ho japon­ské­ho diva­dla, hud­by a tradic.

Pou­lič­ní show Japa­ne­se cir­cus před­sta­vu­je moder­ní pří­stup k tra­di­cím japon­ské­ho diva­dla, kte­ré spo­ju­je sto­le­tí japon­ských umě­lec­kých tra­dic v jedi­neč­ném mixu hud­by, akro­ba­cie a vyvá­že­ných kous­ků, vyu­ží­va­jí­cích šká­lu krás­ně zpra­co­va­ných ruč­ně vyrá­bě­ných před­mě­tů kaž­do­den­ní­ho použití.

Japon­ské duo Sub­li­mit vám při­ne­se roz­ma­ni­tou pale­tu lahů­dek, jako je Sushi, kte­ré je milo­vá­no lid­mi po celém svě­tě. Bude­te svěd­ky žong­lo­vá­ní s dešt­ní­ky, vějí­ři a jiný­mi, nebu­de chy­bět ani „hand to hand“ a jiná akrobacie.

Nevá­hej­te a přijď­te si vychut­nat neza­po­me­nu­tel­nou podí­va­nou, kte­rá spo­ju­je tra­di­ce s moder­ní kre­a­ti­vi­tou. Ať jste milov­ní­kem japon­ské kul­tu­ry nebo jen hle­dá­te jedi­neč­ný záži­tek, duo Sub­li­mit urči­tě nezklame.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.