Skip to main content

Rok: 2020

Happening pro Cirkulum bude!!!

Hap­pe­ning pro CIRKULUM bude. Fes­ti­val při­pra­ví­me tak, aby spl­ňo­val veš­ke­rá naří­ze­ní KHS. Může­te se těšit na živě umění.

Vyjádření k Happening pro Cirkulum

Váže­ní pří­z­niv­ci živé­ho umě­ní a nové­ho cir­ku­su, sou­čas­nou situ­a­ci moni­to­ru­je­me a bude­me se sna­žit co nejdří­ve pře­dat sta­no­vis­ko k HAPPENING PRO CIRKULUM 2020 a jeho koná­ní. Popří­pa­dě v jakém roz­sa­hu...

Happening pro Cirkulum

Vele­vá­že­né pub­li­kum, pří­z­niv­ci fes­ti­va­lu CIRKULUM, o nový cir­kus letos v Ost­ra­vě nepřijdete! Při­pra­vu­je­me pro vás Hap­pe­ning pro CIRKULUM! Od 7. do 9. srp­na se může­te těšit na Cirk La Puty­ka, Cir­kus Tro­chu Jinak, Losers...

The Amazing Georges Show

Ani letos vás nepři­pra­ví­me o pou­lič­ní mimy a klau­ny, kte­ří vás kaž­dý rok tak baví a nepře­stá­va­jí pře­kva­po­vat. Jed­ním z nich bude fran­couz­ský bavič a kou­zel­ník, kte­rý si říká Ama­zing George. 

CIRKULUM NA CESTÁCH

Už se poma­lu stá­vá tra­di­cí, že víkend před samot­ným fes­ti­va­lem CIRKULUM objíž­dí­me men­ší měs­ta v Morav­sko­slez­ském kra­ji a při­ná­ší­me ochut­náv­ku toho, co bude k vidě­ní na samot­ném fes­ti­va­lu prv­ní červ­no­vý víkend...

Pracujeme na tom!

Vele­vá­že­né publikum, už se to blí­ží! Celý náš tým usi­lov­ně pra­cu­je na 5. roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla CIRKULUM 2020! Brzy začne­me odha­lo­vat všech­ny účin­ku­jí­cí, kte­ří prv­ní...

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.