Skip to main content

Kupte si lístek v předprodeji, ušetříte

Chce­te mít jis­to­tu, že uvi­dí­te všech­ny hvězdy fes­ti­va­lu Cir­ku­lum? Kup­te si vstu­pen­ky už v před­pro­de­ji a bude­me mít i jis­to­tu, že výraz­ně ušetříte.

V šapi­tó SileaDie Buschs, v aule VŠB-TUO Lurrak. To je seznam inte­ri­é­ro­vých vystou­pe­ní, kte­ré může­te vidět na letoš­ním fes­ti­va­lu Cir­ku­lum. A pokud si kou­pí­te vstu­pen­ku už nyní, ješ­tě výraz­ně ušet­ří­te. Onli­ne před­pro­dej byl spuš­těn v sobo­tu 17. břez­na, před­pro­dej vstu­pe­nek v Infor­mač­ním cen­t­ru na Hlav­ní tří­dě bude spuš­těn v nej­bliž­ší době.

„Stej­ně jako v minu­lých letech se nám poda­ři­lo do Poru­by dostat oprav­du špič­ko­vé uměl­ce. A vstup­né jsme nasta­vi­li tak, aby bylo pří­stup­né všem. Na vystou­pe­ní v šapi­tó poří­dí dospě­lí lís­tek už za 230 korun a děti, stu­den­ti, hen­di­ke­po­va­ní a seni­o­ři dokon­ce jen za 130 korun. Vstup­né v aule je o něco vyš­ší, ale tak vyni­ka­jí­cí uměl­ce za tak vstříc­nou cenu neu­vi­dí­te nikde jin­de. Vzhle­dem k tomu, že počet míst je ome­ze­ný, dopo­ru­ču­je­me všem, aby si líst­ky kou­pi­li co nejdří­ve,“ uve­dl ředi­tel fes­ti­va­lu Vác­lav Pokorný.

Kou­pit vstupenky

Ročník 2018

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.