Skip to main content
Lurrak

Lurrak 

Tak tohle inte­ri­é­ro­vé před­sta­ve­ní si nesmí­te nechat ujít! Bude­te si přát, aby nikdy neskon­či­lo. Lurrak je show o jed­né malé fab­ri­ce, kte­rá snou­bí hud­bu, cir­kus a divadlo.

Všich­ni vystu­pu­jí­cí (a je jich dost) jsou pro­fe­si­o­ná­ly ve svém obo­ru, jed­ním z nich je i svě­tozná­mý reži­sér a umě­lec Adri­án Schvarz­stein. O oblí­be­nos­ti Lurrak show svěd­čí i to, že od roku 2015, kdy vznik­lo, se mu dosta­lo obrov­ských ohla­sů a skvě­lé kri­ti­ky. Na 3. roč­ní­ku CIRKULUM bude uve­de­no jako čes­ká premiéra.

Umě­lec a reži­sér Adri­án Schvar­s­tein hrál a reží­ro­val i před­sta­ve­ní YOUNAK, kte­ré jsme uved­li na loň­ském roč­ní­ku CIRKULUM, a kte­ré skli­di­lo nezvyk­lý divác­ký ohlas.

Před­sta­ve­ní je vhod­né pro děti i dospělé.

Dél­ka:
60 minut
Režie:
Adri­án Schvarzstein
Cena na místě:
dospě­lý: 360 Kč
dítě do 15 let, stu­dent, seni­or nad 65 let, ZTP: 240 Kč
rodin­né 2+1: 790 Kč
rodin­né 2+2: 950 Kč
Kdy:
10. červ­na 2018 v 19.00 hodin
Kde:
aula VŠB-TUO

Vstu­pen­ky si může­te kou­pit v infostán­ku fes­ti­va­lu Cir­ku­lum na Alšo­vě náměstí.

www.lurrak.org

[widget­kit id=„87“ name=„Lurrak — 2018 — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.