Skip to main content
Die Buschs

Die Buschs 

Pořád­ný kou­zel­nic­ký nářez plný humo­ru vás čeká v před­sta­ve­ní kome­di­ant­ské­ho dvou­ge­ne­rač­ní­ho dua Die Buschs z Německa.

Během jejich svě­to­vě oce­ňo­va­né show se kadeř­ník učí létat, nádo­by mizí a orchestr řádí. Pódi­um pokry­je sníh a pub­li­kum se pro­sla­ví. To vše a ješ­tě víc na vás čeká na naší inte­ri­é­ro­vé scéně!

Tať­ka se synem se posta­ra­jí o to, abys­te na kon­ci před­sta­ve­ní odchá­ze­li s krás­ným poci­tem na duši a úsmě­vem od ucha k uchu.

Duo Die Buschs zís­ka­lo se svým před­sta­ve­ním řadu oce­ně­ní, pra­vi­del­ně se také umis­ťu­je na prv­ních mís­tech v umě­lec­kých sou­tě­žích pou­lič­ní­ho diva­dla. Uzná­va­ní uměl­ci vystu­pu­jí po celém svě­tě a obje­vu­jí se i ve spous­tě tele­viz­ních show a pořadů.

Před­sta­ve­ní se usku­teč­ní díky pod­po­ře Čes­ko-němec­ké­ho fon­du budoucnosti.

Před­sta­ve­ní je vhod­né pro děti i dospělé.

Dél­ka:
60 minut
Režie:
Andre­as a Bernd Buschs
Cena na místě:
dospě­lý: 280 Kč
dítě do 15 let, stu­dent, seni­or nad 65 let, ZTP: 180 Kč
rodin­né 2+1: 620 Kč
rodin­né 2+2: 720 Kč
Kdy:
8. červ­na 2018 v 17.00 hodin 
10. červ­na 2018 v 15.00 hodin
Kde:
šapi­tó – Hlav­ní tří­da Poruba

Vstu­pen­ky si může­te kou­pit v infostán­ku fes­ti­va­lu Cir­ku­lum na Alšo­vě náměstí.

www.diebuschs.com

[widget­kit id=„86“ name=„Die Buschs — 2018 — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.