Skip to main content
CinKabaret Universe

CinKabaret Universe 

Mla­dá cir­ku­so­vá krev v Čechách, aneb když se sejdou dvě par­ty mla­dých uměl­ců na jed­nom jevišti.

V roce 2012 vznik­la jed­na z nejmlad­ších novo­cir­ku­so­vých sku­pin v Čechách – Cink Cink Cirk. Pár let na to se obje­vi­la dal­ší com­pa­ny – Feel The Uni­ver­se. Nezá­vis­le na sobě mají za sebou něko­lik tvůr­čích let, spous­tu ode­hra­ných před­sta­ve­ní a hlav­ně hod­ně rados­ti ze živo­ta. Nyní se spo­ji­li, aby vám při­pra­vi­li ješ­tě uni­kát­něj­ší před­sta­ve­ní než doposud.

Čty­ři mla­dí studenti/absolventi cir­ku­so­vých a diva­del­ních aka­de­mií v Holand­sku, Dán­sku a Čes­ku vás zvou do své­ho vesmí­ru září­cí­ho „fre­sh“ ener­gií. Cin­Ka­ba­ret Uni­ver­se je mix vzduš­né, pozem­ní a taneč­ní akro­ba­cie s moder­ním žong­lo­vá­ním, visem za vla­sy, hand­stands a polo­ži­vou hudbou.

Cena:
Před­pro­dej Plná cena
Děti, seni­o­ři, ZTP, stu­den­ti (ISIC) 120 Kč 140 Kč
Dospě­lí 150 Kč 170 Kč
Kdy:
Sobo­ta 8. červ­na 2019 v 21.30 Šapi­tó Kou­pit vstupenky
Kde:
Šapi­tó
Dél­ka:
60 minut

Vstu­pen­ky v před­pro­de­ji si může­te kou­pit onli­ne nebo v Info­cen­t­rech měs­ta Ostravy. 

[widget­kit id=„120“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.