Skip to main content
Nový cirkus: YOUNÁK

Nový cirkus: YOUNÁK 

Nenech­te si ujít čes­kou pre­mi­é­ru napros­to jedi­neč­né­ho zpra­co­vá­ní slo­ven­ské legen­dy o zboj­ní­ko­vi Jáno­ší­ko­vi, kte­rou pod dohle­dem reno­mo­va­né­ho reži­sé­ra Adri­á­na Schvar­s­tei­na při­pra­vi­li uměl­ci vše­ho dru­hu a umu.

Netra­dič­ní spo­je­ní diva­dla, cir­ku­su a folk­ló­ru. Akro­ba­cie a pohy­bo­vé diva­dlo s prv­ky com­me­die dell´arte. Nebu­de chy­bět žen­ská kape­la a pří­běh vol­ně inspi­ro­va­ný obdo­bím 300 let sta­ré legen­dy o slav­ném zboj­ní­ko­vi, jeho dru­ži­ně a bláz­ni­vé dědin­ce Jáno­ší­ko­vo. Kre­a­tiv­ní spo­je­ní nové­ho a staré­ho slo­ven­ské­ho svě­ta. Folk­lór tak tro­chu posta­ve­ný na hla­vu. Všech­no naži­vo – uvi­dí­te, jak to dopadne.

Reži­sé­rem před­sta­ve­ní je svě­tozná­mý umě­lec Adri­an Schver­s­tein, kte­rý se v této bran­ži pohy­bu­je už sko­ro 30 let a v roce 2010 zís­kal cenu Zir­ko­li­ka za nej­lep­ší­ho reži­sé­ra v umě­lec­kém žán­ru nový cirkus.

Před­sta­ve­ní je vhod­né pro děti i dospělé.

Cena:
dospě­lý 420 Kč / dítě a stu­dent 320 Kč
Dél­ka:
60 minut
Kdy a kde:
9. červ­na 2017 v 19.00 hodin, Nová aula VŠB Ost­ra­va Poruba

www.younak.sk

 Kou­pit vstupenku 

[widget­kit id=„38“ name=„Cirkus Jáno­šík — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.