Skip to main content
Crilla Silouhette

Crilla Silouhette 

Vyna­lé­za­vá show plná vše­mož­ných novo­cir­ku­so­vých dis­ci­plín zasa­ze­ná do fel­li­ni­ov­ských kulis.

LE CYCLO-FA‘ SHOW Mada­me Silhou­et­te a Mon­sie­ur Penom­bre před­sta­vu­jí zábav­nou kome­dii ve sta­ro­dáv­ném sty­lu: hlav­ním hrdi­nou před­sta­ve­ní je Le Cyclo-fa‘, jejich pojízd­ný obý­va­cí pokoj, čás­teč­ně bicy­kl a čás­teč­ně pohov­ka, kte­rá se stá­vá dějiš­těm jejich hádek a milost­ných vzpla­nu­tí. Pří­běh zaha­ju­je scén­ka v ruč­ně vyro­be­ném kami­ši­bai [japon­ské dře­vě­né diva­dél­ko], po níž násle­du­je řada excen­t­ric­kých hudeb­ních čísel, pri­mi­tiv­ních před­ki­no­gra­fic­kých vyná­le­zů, stří­há­ní papí­ru, balan­co­vá­ní a to vše v jedi­neč­ných fel­li­ni­ov­ských kuli­sách. Kos­týmy z obdo­bí Belle Epoque jsou výhrad­ně vlast­ní výro­by, stej­ně jako obra­zy, obráz­ky a kulisy.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.